« 1Moj 6:22 1 Księga Mojżeszowa 7:1 1Moj 7:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPowiedział jest Bog k niemu: „Ty a twa czela wnidzi w korab, iże[m]śm je[n]dnego ciebie sprawiedliwego we wszem tem to pokoleniu widział.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do niego: Wnidź ty i wszystek dom twój do korabia; bom ciebie widział sprawiedliwym przed sobą w narodzie tym.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do Noego: Wnijdź ty i wszystek dom twój do korabia; bom cię widział sprawiedliwym przed obliczem mojem w narodzie tym.
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Noego: Wejdź ty wraz z całym twoim domem do arki, gdyż widziałem cię, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu.
5.NEUFELD.1863I rzekł Wiekuisty do Noacha: Wnijdź ty i cały dom twój do arki, gdyż ciebie uważałem jako sprawiedliwego przed obliczem mojém, w tém pokoleniu.
6.CYLKOWI rzekł Bóg do Noacha: "Wnijdź ty i wszystek dom twój do korabia, bo ciebie upatrzyłem jako sprawiedliwego przedemną w wieku tym.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do Noego: "Wejdź ty i wszystek twój dom do arki, ponieważ widziałem, że jesteś sprawiedliwym przed obliczem mojem w tem pokoleniu.
8.MIESESWówczas Wiekuisty rzekł do Noego: „Wejdź do arki, ty, oraz cały dom twój, albowiem upatrzyłem ciebie wśród pokolenia tego, jako sprawiedliwego przedemną.
9.SPITZER.1937I rzekł Wiekuisty do Noacha: – Wnijdź ty i wszystek dom twój do arki, gdyż ciebie widziałem sprawiedliwego w obliczu moim w pokoleniu tym.
10.TYSIĄCL.WYD5A potem Pan rzekł do Noego: Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
11.BRYTYJKAI rzekł Pan do Noego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu.
12.POZNAŃSKAPotem Jahwe powiedział do Noego: - Wejdź do arki razem z całą swoją rodziną; przekonałem się bowiem, że ty jeden jesteś prawy wobec mnie wśród tego pokolenia.
13.WARSZ.PRASKAPotem Jahwe rzekł do Noego: Wejdź z całą swoją rodziną do arki. Wiem już, że z twego pokolenia tylko ty jesteś wobec mnie sprawiedliwy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I BÓG powiedział do Noacha: Wejdź do arki, ty i cały twój dom, bo upatrzyłem ciebie jako sprawiedliwego przede Mną w tym wieku
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN powiedział do Noego: Wejdź do arki wraz ze swoją rodziną. Widzę bowiem, że na tle tego pokolenia jesteś człowiekiem sprawiedliwym.