« 2Sam 21:1 2 Księga Samuela 21:2 2Sam 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy zawoławszy król Gabaończyków, rzekł do nich: (A Gabaończycy nie bylić z synów Izraelowych, ale byli ostawki Amorrejczyków; bo im przysięgli byli synowie Izraelowi, a Saul chciał je wybić z zapalczywości, jakoby dla ludu Izraelskiego i Judzkiego.)
2.GDAŃSKA.1881Przyzwał tedy król Gabaonitów, i rzekł do nich: (A ci Gabaonitowie nie byli z synów Izraelskich, ale z ostatków Amorejczyków, którym acz byli synowie Izraelscy przysięgli, wszakże je usiłował Saul wyplenić z gorliwości swej dla synów Izraelskich i Judzkich.)
3.GDAŃSKA.2017Wtedy król wezwał Gibeonitów i przemówił do nich. A Gibeonici nie wywodzili się z synów Izraela, ale z resztki Amorytów. I chociaż synowie Izraela przysięgli im, Saul jednak usiłował wytępić ich w swej gorliwości względem synów Izraela i Judy.
4.CYLKOWI wezwał król Gibeonitów, i rzekł do nich - Gibeonici zaś nie należeli do synów Izraela, lecz do szczątków emorejskich; jakkolwiek im tedy Izraelici przysięgali, starał się Saul ich wytępić w żarliwości swej dla Izraelitów i Judejczyków.
5.KRUSZYŃSKIPrzywołał tedy król Gibeonitów i rzekł do nich. - Gibeonici nie pochodzili ze synów Izraelowych, lecz należeli do szczątek Emorejczyków; jakkolwiek Izraelici im poprzysięgli, jednak Saul starał się ich wytępić w gorliwości swej dla synów Izraela i Judy. -
6.TYSIĄCL.WYD5Król wezwał do siebie Gibeonitów i rozmawiał z nimi. Gibeonici nie wywodzili się z Izraelitów, lecz z resztek Amorytów. Chociaż Izraelici przysięgali im, jednak Saul starał się ich wytracić z powodu gorliwości o Izraela i Judę.
7.BRYTYJKAWtedy król wezwał Gibeonitów i zapytał ich – Gibeonici zaś nie pochodzą z synów izraelskich, ale z pozostałości po Amorejczykach i chociaż synowie izraelscy zawarli z nimi przymierze potwierdzone przysięgą, Saul w swej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić –
8.POZNAŃSKAZawezwał więc król Gibeonitów i przemówił do nich. A Gibeonici nie byli Izraelitami, lecz należeli do resztek Amorytów, wobec których Izraelici zobowiązali się przysięgą: ale Saul usiłował ich zniszczyć w swej gorliwości o Izraelitów i o Judejczyków.
9.WARSZ.PRASKAWezwał tedy król do siebie Gibeonitów i zaczął z nimi rozmawiać. Gibeonici nie należeli do potomków Izraela, lecz wywodzili się od Amorytów. Synowie Izraela związali się przysięgą, że pozostawią ich w spokoju. Jednakże Saul, powodowany troską o Izraela i o Judę, postanowił ich wygubić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem król wezwał Gibeonitów i do nich mówił. Zaś Gibeonici nie należeli do synów Israela, ale do emorejskich szczątków. I chociaż Israelici im przysięgali – Saul, w swej żarliwości dla Israelitów i Judejczyków, starał się ich wytępić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGibeonici nie pochodzą od Izraelitów. Są oni potomkami resztki Amorytów. Izraelici przysięgli, że zachowają ich przy życiu, a mimo to Saul, powodowany gorliwością względem Izraela i Judy, próbował ich wytępić.