« 1Krn 7:28 1 Księga Kronik 7:29 1Krn 7:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBlisko ot synow Manasses Betsan a dziewki jego, Tana [i] a dziewki jego, Maggedo a dziewki jego, Dor a dziewki jego, w tych bydlili synowie Jozefowi, syna Israhelowa.
2.WUJEK.1923A podle synów Manasse, Bethsan i córki jego, Thanach i córki jego, Mageddo i córki jego, Dor i córki jego: w tych mieszkali synowie Józepha, syna Izrael.
3.GDAŃSKA.1881A podle miejsc synów Manasesowych: Betsan, i wsi jego, Tanach i wsi jego, Magieddon i wsi jego, Dor i wsi jego. W tych mieszkali synowie Józefowi, syna Izraelowego.
4.GDAŃSKA.2017I aż do granic synów Manassesa, które stanowiły Bet-Szean i należące do niego miejscowości, Tanak i należące do niego miejscowości, Megiddo i należące do niego miejscowości oraz Dor i należące do niego miejscowości. W nich mieszkali synowie Józefa, syna Izraela.
5.KRUSZYŃSKIW rękach synów Manassesa były: Betszan i miasta od niego zależne; Taanak i miasta od niego zależne; Meggido i miasta od niego zależne; Dor i miasta od niego zależne. W tym mieszkali synowie Józefa, syna Izraelowego.
6.TYSIĄCL.WYD5W rękach synów Manassesa były: Bet-Szean i miejscowości przynależne, Taanak i miejscowości przynależne, Megiddo i miejscowości przynależne, Dor i miejscowości przynależne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela.
7.BRYTYJKAW kierunku siedzib Manassesytów Bet-Szean z jego miasteczkami, Taanak z jego miasteczkami, Megiddo z jego miasteczkami i Dor z jego miasteczkami. W nich mieszkali potomkowie Józefa, syna Izraela.
8.POZNAŃSKAW ręku potomków Manassego znajdowały się: Bet-Szean wraz z zależnymi od niego miejscowościami, Taanak i zależne od niego miejscowości, Megiddo i zależne od niego miejscowości, Dor i zależne od niego miejscowości. W nich to mieszkali potomkowie Józefa, syna Izraela.
9.WARSZ.PRASKAW rękach synów Manassesa znajdowały się: Bet–Szean i miejscowości pobliskie, Taanak i okolice, Megiddo i miejscowości temu miastu podległe oraz Dor i miejscowości mu przynależne. Na ziemiach tych mieszkali potomkowie Józefa, syna Izraela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A obok miejsc synów Menaszy: Beth Szean i jego wsie, Taanach i jego wsie, Megiddo i jego wsie oraz Dor i jego wsie. W tych miejscach mieszkali synowie Józefa, syna Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA od strony synów Manassesa ich siedziby rozciągały się po Bet-Szean wraz z jego osadami, Tanak wraz z jego osadami, Megiddo wraz z jego osadami i Dor wraz z jego osadami. W nich mieszkali potomkowie Józefa, syna Izraela.