« Nehe 1:5 Księga Nehemiasza 1:6 Nehe 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbądź twe ucho nachylono a oczy twy otworzony, aby usłyszał modlitwę sługi twego, jiż się ja modlę przed tobą dziś w nocy i we dnie za syny israhelskie, sługi twe, a wyznawać się będę za grzechy synow israhelskich, jimiż zgrzeszyli przeciw tobie, i ja, i dom oćca mego zgrzeszylismy,
2.WUJEK.1923Niechaj będą uszy twoje słuchające, a oczy twoje otworzone, abyś usłyszał modlitwę służebnika twego, którą się ja dziś modlę przed tobą w nocy i we dnie za synmi Izraelskimi, sługami twymi: i wyznawam grzechy synów Izraelskich, którymi zgrzeszyli tobie: ja i dom ojca mego zgrzeszyliśmy.
3.GDAŃSKA.1881Niech będzie proszę ucho twoje nakłonione, a oczy twoje otworzone, abyś usłyszał modlitwę sługi twego, którą się ja dziś modlę przed tobą we dnie i w nocy za synami Izraelskimi, sługami twymi, i wyznaję grzechy synów Izraelskich, któremiśmy zgrzes zyli przeciw tobie; i ja i dom ojca mego zgrzeszyliśmy.
4.GDAŃSKA.2017Niech twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy będą otwarte, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą teraz zanoszę do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, twoje sługi, i w której wyznaję grzechy synów Izraela, które popełniliśmy przeciwko tobie. Również ja i dom mego ojca zgrzeszyliśmy.
5.KRUSZYŃSKIniech będzie - proszę - ucho Twoje nakłonione i oczy Twoje otwarte, abyś wysłuchał modlitwy sługi Twego, jaką ja zanoszę przed oblicze Twoje co dnia i nocy za synów Izraelowych, sługi Twoje, wyznając grzechy synów Izraelowych, jakieśmy popełnili przeciwko Tobie; ja i dom ojca mego też zgrzeszyliśmy.
6.TYSIĄCL.WYD5Niech będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał modlitwę sługi Twego, którą ja teraz dniem i nocą zanoszę do Ciebie za sługi Twoje, Izraelitów, składając wyznanie w sprawie przestępstw Izraelitów, które wobec Ciebie popełniliśmy; również ja i mój ród zgrzeszyliśmy.
7.BRYTYJKANiechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy.
8.POZNAŃSKANakłoń ucho swoje; niech oczy Twoje będą otwarte, abyś mógł wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą teraz we dnie i w nocy zanoszę do Ciebie za sługi Twoje, synów Izraela. Wyznaję grzechy synów izraelskich, któreśmy popełnili przeciw Tobie. Również ja sam i dom ojca mego zgrzeszyliśmy.
9.WARSZ.PRASKARacz nas wysłuchać i wejrzyj na nas! Przyjmij błagania Twojego sługi, zanoszone do Ciebie we dnie i w nocy za wszystkie Twoje sługi, synów Izraela wyznających teraz winy całego Izraela, który Cię tak obrażał. Ja sam i cały dom mojego ojca również zgrzeszyliśmy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Proszę, niech Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otwarte, by usłyszeć modlitwę Twego sługi, którą ja, dniem i nocą, modlę się teraz przed Tobą za synami Israela, Twoimi sługami. Wyznaję winy synów israelskich, którymi zgrzeszyliśmy przeciw Tobie; ja i dom mojego ojca – zgrzeszyliśmy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech Twoje ucho będzie uważne. Niech Twoje oczy będą otwarte. Wysłuchaj modlitwy twojego sługi, którą przed Twoim obliczem zanoszę teraz dniem i nocą za synów Izraela, Twoje sługi. Przyznaję się do grzechów synów Izraela, które popełniliśmy wobec Ciebie - ja też i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy.