« Dan 3:23 Księga Daniela 3:24 Dan 3:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy król Nabuchodonozor zdumiał się i wstał prędko i rzekł panom swoim: Izaliśmy nie trzech mężów wrzucili wpośród ognia spętanych? którzy odpowiadając królowi, rzekli: Prawdziwie, królu!
2.GDAŃSKA.1881Tedy król Nabuchodonozor zdumiał się i powstał prędko, a mówiąc rzekł hetmanom swoim: Izaliśmy nie trzech mężów związanych wrzucili w pośród ognia? którzy odpowiadając rzekli królowi: Prawda, królu!
3.GDAŃSKA.2017Wtedy król Nabuchodonozor zdumiał się, powstał spiesznie i zapytał swoich doradców: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do środka ognia? A oni odpowiedzieli królowi: Prawda, królu.
4.TYSIĄCL.WYD1(3:91) Wtedy król Nabuchodonozor zdumiał się i powstał pośpiesznie. Zwracając się do ministrów swoich rzekł: «Czyż nie trzech mężów wrzuciliśmy do środka ognia związanych?» Odpowiadając rzekli królowi: «Zaprawdę, o królu!»
5.TYSIĄCL.WYD5Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: Oczywiście, królu.
6.BRYTYJKAWtedy król Nebukadnesar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: Prawda, królu.
7.POZNAŃSKA(3:91) Nabuchodonozor usłyszał ich śpiewających. [91 (24)] Zdumiał się król Nebukadnezar, wstał z pośpiechem i odzywając się do swych doradców, rzekł: - Czyż nie trzech mężów związanych wrzuciliśmy do ognia? Odpowiadając powiedzieli królowi: - Na pewno, królu!
8.WARSZ.PRASKA(3:91) (24) Wtedy Nabuchodonozor zdumiał się bardzo, powstał szybko z miejsca i zapytał swoich doradców: Czyż nie związanych wrzuciliśmy tych trzech młodzieńców do ognia? A oni odpowiedzieli: Z całą pewnością tak, królu!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy król Nabukadnecar się przeraził i szybko powstał, mówiąc swoim dowódcom: Czy nie wrzuciliśmy w środek ognia trzech związanych mężów? A oni odpowiadając, rzekli królowi: Prawda, królu!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtem król Nebukadnesar zaniepokoił się! Wstał gwałtownie. Czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn? - zapytał swoich doradców. Owszem, wrzuciliśmy, królu - odpowiedzieli.