« Joe 3:15 Księga Joela 3:16 Joe 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Pan z Syon zaryczy, a Jeruzalem da głos swój, i poruszą się niebiosa i ziemia: a Pan nadzieja ludu swego, i moc synów Izraelowych.
2.GDAŃSKA.1881Nadto Pan z Syonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda głos swój, tak, że zadrżą niebiosa i ziemia; Ale Pan jest ucieczką ludu swego i siłą synów Izraelskich.
3.GDAŃSKA.2017I PAN zagrzmi z Syjonu, a z Jerozolimy wyda swój głos, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Ale PAN będzie ucieczką dla swego ludu i siłą synów Izraela.
4.CYLKOW(4:16) A Wiekuisty z Cyonu huczy, a z Jerozolimy odzywa się gromem Swoim, że drżą niebo i ziemia. Wiekuisty zaś obroną ludu swojego, a twierdzą synom Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela.
6.BRYTYJKA(3:21) Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela.
7.POZNAŃSKA(4:16) Jahwe odezwie się z mocą z Syjonu, z Jeruzalem zagrzmi swym głosem; zadrży wtedy niebo i ziemia. Ale dla ludu swego Jahwe będzie ucieczką, schronieniem dla synów Izraela.
8.WARSZ.PRASKAWtedy Pan zagrzmi z Syjonu, w Jeruzalem posłyszą głos Jego, tak iż zatrzęsą się i niebo, i ziemia. Pan będzie wtedy ucieczką dla ludu swojego i warownią dla wszystkich Izraela synów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY huczy z Cyonu i z Jeruszalaim odzywa się Swoim gromem, tak, że drżą niebo i ziemia. Lecz WIEKUISTY obroną Swojego ludu, twierdzą dla synów Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:16) I PAN zagrzmi z Syjonu, z Jerozolimy wyda swój głos! I zadrżą niebiosa i ziemia! A PAN będzie schronieniem dla swego ludu i twierdzą dla synów Izraela.