« Am 9:6 Księga Amosa 9:7 Am 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali nie jako synowie Murzyńscy wy jesteście mi, synowie Izraelscy? mówi Pan: izali nie Izraela wywiodłem z ziemie Egipskiéj, a Palestyny z Kappadocyi, a Syryany z Cyreny?
2.GDAŃSKA.1881Izali nie jesteście podobni synom Murzyńskim przedemną, o synowie Izraelscy? mówi Pan; izalim Izraela nie wywiódł z ziemi Egipskiej jako Filistyńczyków z Kaftor, i Syryjczyków z Kir?
3.GDAŃSKA.2017Synowie Izraela, czy nie jesteście dla mnie jak synowie Etiopii? – mówi PAN. Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi Egiptu, Filistynów z Kaftor i Syryjczyków z Kir?
4.CYLKOWCzyście nie podobni u Mnie do synów kuszyckich, synowie Israela? rzecze Wiekuisty; czyżem nie wywiódł Israelitów z ziemi Micraim, jak Pelisztów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kir?
5.MICHALSKICzy nie jesteście dla mnie, czem są Kuszyci, synowie Izraela, powiedział Jahwe? Czyż nie ja was wywiodłem z ziemi Egiptu, i Filistynów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kir?
6.SZERUDA"Czyż nie jesteście u mnie tym, czym Kuszyci, synowie Izraela - wyrok Pana? Czy nie wyprowadziłem Izraela z Egiptu i Filistynów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kiru?
7.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie jesteście dla Mnie jak Kuszyci, wy, synowie Izraela? - wyrocznia Pana. Czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej jak Filistynów z Kaftor, a Aramejczyków z Kir?
8.BRYTYJKACzy nie jesteście dla mnie tym samym, co Kuszyci, wy, synowie Izraela? – mówi Pan. Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistyńczyków z Kaftoru, a Aramejczyków z Kiru?
9.POZNAŃSKACzyż nie znaczycie w moich oczach, o synowie Izraela, tyle właśnie, co Kuszyci? - mówi Jahwe. Czyż nie wywiodłem Izraela z ziemi egipskiej, a Filistynów z Kaftor i Aramejczyków z Kir?
10.WARSZ.PRASKAO Izraelici, czyście dla Mnie czymś więcej niż zwykli Kuszyci? – wyrocznia Pana. Wyprowadziłem, co prawda, Izraelitów z Egiptu ale także Filistynów z Kaftor, a z Kiru – Aramejczyków.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Israela! Czy u Mnie nie jesteście podobni do kuszyckich synów? – mówi WIEKUISTY. Czy nie wyprowadziłem Israela z ziemi Micraim, jak Pelisztinów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kir?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyż wy nie jesteście dla Mnie jak potomkowie Kuszytów, synowie Izraela? - oświadcza PAN. Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistynów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kir?
13.TOR.PRZ.Synowie Izraela, czy nie wy jesteście dla mnie jak synowie Kuszytów? – oświadczenie Jhwh. Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi Egiptu, Filistynów z Kaftor i Aramejczyków z Kir?