« Łuk 16:7 Ewangelia Łukasza 16:8 Łuk 16:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pochwalił pan urzędnika niesprawiedliwego, iż mądrze uczynił. Bo synowie wieku tego mędrszy są nad syny światłości w rodzie swem.
2.WUJEK.1923I pochwalił pan włodarza niesprawiedliwości, iż roztropnie uczynił; bo synowie tego świata roztropniejsi są w rodzaju swoim nad syny światłości.
3.RAKOW.NTI pochwalił Pan onego szafarza niesprawiedliwości, iż rostropnie uczynił. Iż synowie wieku tego rostropniejszy nad syny światłości w rodzaju swoim są.
4.GDAŃSKA.1881I pochwalił pan szafarza niesprawiedliwego, iż roztropnie uczynił; bo synowie tego świata roztropniejsi są nad syny światłości w rodzaju swoim.
5.GDAŃSKA.2017I pochwalił pan niesprawiedliwego szafarza, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata w swoim pokoleniu są roztropniejsi od synów światłości.
6.SZCZEPAŃSKIA pan pochwalił przewrotnego włodarza za to, że przebiegle postąpił; albowiem synowie tego świata Są przebieglejsi, gdy chodzi o im podobnych, niż synowie światłości.
7.MARIAWICII pochwalił pan włodarza niesprawiedliwości, że roztropnie uczynił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w rodzaju swoim nad synów światłości.
8.BIESZK.ŁUK.1931I pochwalił pan nierzetelnego swego włodarza, iż przezornie postąpił. – Bo wiedział, że synowie tego świata w sprawach swoich przebieglejsi są od dzieci światłości.
9.GRZYM1936I pochwalił pan nieuczciwego włodarza, że tak roztropnie postąpił; albowiem synowie tego świata w rodzaju swoim są, przezorniejsi od synów światłości.
10.DĄBR.WUL.1973I pochwalił pan przewrotnego włodarza, że roztropnie uczynił. Albowiem synowie tego świata roztropniejsi są wśród podobnych sobie niż synowie światłości.
11.DĄBR.GR.1961I pochwalił pan przewrotnego włodarza, że roztropnie uczynił. Albowiem synowie tego świata roztropniejsi są wśród podobnych sobie niż synowie światłości.
12.TYSIĄCL.WYD5Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości.
13.BRYTYJKAI pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości.
14.POZNAŃSKAA pan pochwalił nieuczciwego zarządcę: Roztropnie to zrobił. Bo synowie tego świata są roztropniejsi w stosunku do ludzi swego pokolenia od synów światłości.
15.WARSZ.PRASKAI pochwalił pan nieuczciwego rządcę za to, że rozsądnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są wśród podobnych sobie niż synowie światłości.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc pan pochwalił zarządcę niesprawiedliwości, że rozumnie uczynił. Gdyż synowie tego porządku są rozumniejsi względem swojego plemienia, z powodu synów światła.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. Z tej historii wynika, że dzieci tego wieku bywają w stosunkach między sobą przezorniejsze niż dzieci światła.
18.TOR.PRZ.2023I pochwalił pan niesprawiedliwego zarządcę, że uczynił roztropnie; gdyż synowie tego wieku roztropniejsi są od synów światłości w swoim pokoleniu.