« DzA 14:15 Dzieje Apostolskie 14:16 DzA 14:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który przeszłych wieków zaniechał wszech narodów chodzić drogami ich,
2.WUJEK.1923(14:15) Który za przeszłych wieków dopuszczał wszystkim poganom chodzić ich drogami.
3.RAKOW.NTKtóry za przeszłych rodzajów dopuszczał wszytkim Poganom, chodzić drogami ich.
4.GDAŃSKA.1881Który za przeszłych wieków dopuszczał wszystkim poganom, aby chodzili za drogami swemi.
5.GDAŃSKA.2017Za czasów minionych pozwalał on, aby wszystkie narody chodziły własnymi drogami.
6.JACZEWSKI(14:15) Bóg ten w wiekach uprzednich wszystkie ludy zostawił wprawdzie ich własnemu kierunkowi,
7.SZCZEPAŃSKI(14:15) Wprawdzie w wiekach ubiegłych dopuścił On, by wszystkie ludy szły swemi drogami;
8.DĄBR.WUL.1973(14:15) Dawnymi czasy dopuścił on wszystkim poganom, aby chodzili drogami swoimi,
9.DĄBR.GR.1961Dawnymi czasy dopuszczał on, aby wszyscy poganie chodzili własnymi drogami,
10.TYSIĄCL.WYD5Pozwolił On w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami,
11.BRYTYJKAZa czasów minionych pokoleń pozwalał On wszystkim poganom chodzić własnymi drogami;
12.POZNAŃSKAW minionych wiekach pozwolił On wszystkim narodom chodzić własnymi drogami,
13.WARSZ.PRASKAKiedyś zezwalał On na to, że każdy naród kroczył własną drogą,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do Tego, który w przeszłych pokoleniach pozwalał wszystkim poganom chodzić swoimi drogami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDotychczas pozwalał On wszystkim poganom chodzić własnymi drogami,
16.TOR.NOWE.PRZ.Który w minionych pokoleniach dopuścił wszystkim poganom chodzić swoimi drogami,