« DzA 21:24 Dzieje Apostolskie 21:25 DzA 21:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A o uwierzających znarodów my napisaliśmy stanowiąc, żeby się strzegli do rzezi bałwańskiej, ode krwie, i od porubstwa.
2.WUJEK.1923Lecz o tych, którzy uwierzyli z poganów, myśmy pisali, stanowiąc, aby się wystrzegali tego, co jest ofiarowano bałwanom; i krwie i rzeczy dławionych i porubstwa.
3.RAKOW.NTA o onych, którzy uwierzyli, Poganach, myśmy napisali, rozsądziwszy to, aby nic tego nie zachowywali oni, tylko aby się wystrzegali i onego co jest ofiarowano bałwanom, i krwie, i dawionego, i wszeteczeństwa.
4.GDAŃSKA.1881A o tych, którzy uwierzyli z pogan, myśmy pisali, stanowiąc, aby nic takowego nie zachowywali, tylko aby się wystrzegali tego, co jest ofiarowane bałwanom i od krwi, i od rzeczy dławionych, i od wszeteczeństwa.
5.GDAŃSKA.2017A co do pogan, którzy uwierzyli, napisaliśmy, postanawiając, aby niczego takiego nie zachowywali, tylko żeby się wystrzegali tego, co ofiarowane bożkom, i krwi, i tego, co uduszone, i nierządu.
6.JACZEWSKIBo co dotyczy tych, którzy z pogaństwa uwierzyli, - to napisaliśmy do nich, aby się wstrzymali od czci bałwanów, od jedzenia potraw im poświęconych, a także od jedzenia krwi i zwierząt duszonych i od porubstwa".
7.SZCZEPAŃSKIO tych zaś z pogan, co uwierzyli, myśmy rzecz na piśmie rozstrzygnęli, aby się wstrzymywali od ofiar bałwanom i od krwi zwierząt zdławionych i porubstwa.
8.DĄBR.WUL.1973A co się tyczy nawróconych pogan, tośmy już na piśmie rozstrzygnęli, aby się powstrzymywali od rzeczy ofiarowanych bałwanom, krwi, zwierząt zdławionych i rozpusty.
9.DĄBR.GR.1961A co się tyczy nawróconych pogan, tośmy im na piśmie wysłali postanowienia, aby się powstrzymywali od rzeczy ofiarowanych bałwanom, krwi zwierząt zdławionych i nierządu.
10.TYSIĄCL.WYD5Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu.
11.BRYTYJKACo się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co zadławione, i nierządu.
12.POZNAŃSKAA jeśli chodzi o nawrócenie pogan, wysłaliśmy list z poleceniem, aby wystrzegali się rzeczy ofiarowanych bożkom, pokarmu ze zwierząt uduszonych i nierządu".
13.WARSZ.PRASKAA co do pogan, którzy się nawrócili, to już posłaliśmy im polecenie na piśmie, żeby się powstrzymali od spożywania pokarmów z mięsa składanego na ofiary bożkom, żeby nie spożywali krwi, tego, co uduszone, i żeby unikali nierządu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś co do wierzących pogan myśmy rozstrzygnęli i ich zawiadomili, by żadnego takiego nakazu nie przestrzegali, tylko wystrzegali się ofiar dla wizerunków, krwi, uduszonego i nierządu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do wierzących pogan natomiast, rozstrzygnęliśmy na piśmie, że mają wystrzegać się rzeczy złożonych w ofierze bóstwom, krwi, tego, co uduszone, oraz nierządu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Co do tych natomiast, którzy uwierzyli z pogan, napisaliśmy, po rozsądzeniu, by niczego takiego nie zachowywali, by oni tylko wystrzegali się tego, co ofiarowane bożkom i krwi, i tego, co uduszone, i nierządu.