« 1Kor 12:9 1 List do Koryntian 12:10 1Kor 12:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Inemu skutki mocy, a inemu proroctwo. Inemu rozeznawanie duchów, a drugiemu rodzaje języków, a inemu tłumaczenie języków.
2.WUJEK.1923Drugiemu czynienie cudów, drugiemu proroctwo, drugiemu rozeznanie duchów, inszemu rozmaitość języków, a drugiemu tłómaczenie mów.
3.RAKOW.NTA drugiemu skuteczne sprawowania mocy; a drugiemu proroctwo; a drugiemu rozsądzanie duchów; a inszemu rodzaje języków; a drugiemu wykładanie języków.
4.GDAŃSKA.1881(12:9b) a drugiemu czynienie cudów, a drugiemu proroctwo, a drugiemu rozeznanie duchów. (12:10) A drugiemu rozmaite języki, a drugiemu wykładanie języków.
5.GDAŃSKA.2017Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków.
6.JACZEWSKIInnemu dar czynienia cudów; innemu dar sądzenia: czy to, co kto mówi, tylko od niego pochodzi, czy też z natchnienia Ducha świętego jest; innemu dar mówienia rozmaitymi językami; innemu znów dar rozumienia obcych języków.
7.SYMONdrugiemu dar czynienia cudów: drugiemu proroctwo, drugiemu rozpoznawanie duchów: innemu rozmaite języki: drugiemu tłómaczenie języków:
8.DĄBR.WUL.1973Jednemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu rozmaitość języków, a innemu umiejętność ich tłumaczenia.
9.DĄBR.GR.1961Jednemu dar czynienia cudów, drugiemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu rozmaitość języków lub umiejętność ich tłumaczenia.
10.TYSIĄCL.WYD5innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
11.BRYTYJKAJeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.
12.POZNAŃSKAa innemu dokonywania niezwykłych dzieł, a jeszcze innemu (daru) przemawiania z natchnienia Bożego i rozpoznawania duchów, modlenia się w różnych językach i tłumaczenia ich.
13.WARSZ.PRASKAinnemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednemu czyny mocy, drugiemu prorokowanie, a innemu rozróżnianie duchów; zaś jeszcze innemu rodzaj języków, a drugiemu tłumaczenie języków.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć.
16.TOR.NOWE.PRZ.A innemu dzieła mocy, a innemu prorokowanie, a innemu rozróżnianie duchów, a innemu rozmaite rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków.