« Heb 2:13 List do Hebrajczyków 2:14 Heb 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponieważ przeto dzieci społeczność mają ciała i krwie (więc) też sam wedle tego uczęstnikiem (był) tychże, aby przez śmierć wyniszczył mającego dzierżawę śmierci, to jest diabła.
2.WUJEK.1923Ponieważ tedy dzieci spółeczność miały ciała i krwie, i on także tychże uczęstnikiem był, aby przez śmierć zepsował tego, który miał władzą śmierci, to jest djabła.
3.RAKOW.NTPonieważ tedy one dzieci społeczność miały ciała i krwie, on też tymże sposobem ucześnikiem się sstał tychże, aby przez śmierć zniszczył onego który moc ma śmierci, to jest, dyabła;
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ tedy dzieci społeczność mają ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to jest dyjabła,
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła;
6.JACZEWSKIWiecie że dzieci mają udział w ciele i krwi rodzicielskiej. Otóż i Messyasz, skoro się mieni Ojcem naszym, jest spokrewniony z nami. Tak jest: spokrewnił się on z nami, aby śmiercią swoją pokonał diabła, który zdawał się mieć panowanie nad śmiercią;
7.SYMONA że dzieci uczestniczą w ciele i krwi, przeto i on też stał się uczestnikiem ich, aby przez śmierć zniszczył władcę śmierci, to jest czarta:
8.MARIAWICIA ponieważ dzieci mają uczestnictwo w ciele i we krwi, tedy i On też stał się tych rzeczy uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę śmierci, to jest dyabła;
9.DĄBR.WUL.1973Skoro jednak dzieci w ciele i krwi uczestniczą, podobnie i on stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniweczył władcę śmierci, tj. szatana,
10.DĄBR.GR.1961Skoro jednak dzieci w krwi i ciele uczestniczą, podobnie i on stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniweczyć władcę śmierci, tj. szatana
11.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła,
12.BRYTYJKASkoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła,
13.POZNAŃSKASkoro zaś dzieci uczestniczą w naturze ludzkiej, On także otrzymał w niej udział, aby przez śmierć pozbawić mocy tego, który rządził śmiercią, mianowicie diabła,
14.WARSZ.PRASKAPonieważ zaś dzieci powiązane są nawzajem wspólnotą krwi i ciała, dlatego On, bez żadnej różnicy, również wszedł w ową wspólnotę, aby następnie przez śmierć pokonać diabła, który także posiadał władzę nad śmiercią,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy dzieci stały się uczestnikami krwi oraz ciała wewnętrznego, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczył tego, co ma władzę śmierci, to jest oszczerczego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i ciele, On również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła,
17.TOR.PRZ.Ponieważ dzieci są uczestnikami ciała i krwi, podobnie i On stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który ma swoją siłę w śmierci, to jest diabła,