« Heb 7:10 List do Hebrajczyków 7:11 Heb 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:1) JEśli przeto doskonałość przez Lewitskie offiarnictwo była. Bo pod tem lud zakonem obdarzon, cóż jeszcze potrzeb było wedle porządku Melchisedeka drugiemu powstawać offiarnikowi, a nie wedle porządku Aaronowego nazwanemu być?
2.WUJEK.1923Jeźliż tedy doskonałość była przez kapłaństwo Lewitskie; (bo pod niem lud wziął zakon), cóż jeszcze było potrzeba, aby nastał inszy kapłan wedle porządku Melchisedechowego, a nie był rzeczon wedle porządku Aaronowego?
3.RAKOW.NTJeślić tedy doskonałość przez Lewiowe ofiarownictwo była (bo ludowi za niego dan jest zakon) cóż więcej było potrzeba, aby wedle porządku Melchisedekowego inszy nastał Ofiarownik, i któryby nie był wedle porządku Aaronowego rzeczon?
4.GDAŃSKA.1881A przetoż byłali doskonałość przez kapłaństwo lewickie, (gdyż za niego wydany jest zakon ludowi), jakaż tego jeszcze była potrzeba, aby inszy kapłan według porządku Melchisedekowego powstał, a nie był według porządku Aaronowego mianowany?
5.GDAŃSKA.2017Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie – gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim – to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona?
6.JACZEWSKIGdyby przeto kapłaństwo Lewiego było szczytem doskonałości z tego powodu, że za jego czasów naród prawo otrzymał: - to po cóż miałby powstawać inny kapłan wedle porządku Melchysedecha, nie zaś wedle porządku Aarona?
7.SYMONJeżeliby tedy doskonałość dała się była osiągnąć przez kapłaństwo lewickie (bo wszak o nie opierał się zakon dany ludowi), jakaż byłaby potrzeba, aby nastał inny jeszcze kapłan, i przytem mianowany według porządku Melchizedecha, a nie według porządku Aarona?
8.MARIAWICIJeśliby tedy doskonałość miała być przez kapłaństwo Lewickie (albowiem lud pod niem otrzymał Zakon), to na cóż jeszcze było potrzeba, ażeby powstał inny Kapłan podług porządku Melchizedecha, a nie raczej był nazwany kapłan według porządku Aarona?
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli zatem kapłaństwo lewickie prowadziło do doskonałości (bo naród za jego czasów otrzymał Zakon), dlaczegóż potrzeba nadto było, aby nastał inny kapłan, nie według porządku Aarona, ale według porządku Melchizedecha?
10.DĄBR.GR.1961Skoro zatem kapłaństwo lewickie prowadziło do doskonałości (bo naród za jego czasów otrzymał Zakon), dlaczegoż potrzeba jeszcze było, aby nastał inny kapłan, nie według porządku Aarona, ale według porządku Melchizedecha?
11.TYSIĄCL.WYD5Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał Prawo z nim związane, to jakaż była potrzeba ustanawiania jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona?
12.BRYTYJKAGdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona?
13.POZNAŃSKAJeśli więc doskonałość była osiągana przez kapłaństwo lewickie, bo przecież naród w związku z nim otrzymał Prawo, to po co było ustanawiać kogoś innego "na wzór Melchizedeha" i mówić, że nie jest "na wzór Aarona"?
14.WARSZ.PRASKAJeśli więc doskonałość już została osiągnięta przez kapłaństwo wywodzące się od Lewiego – lud bowiem otrzymał Prawo oparte na tym kapłaństwie – to po cóż było ustanawiać jeszcze inne kapłaństwo, to na wzór Melchizedeka, zamiast pozostawać przy kapłaństwie według Aarona?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdyby istniała doskonałość z powodu kapłaństwa lewickiego (ponieważ lud jest wobec niego pod Prawem), jaka by była jeszcze potrzeba, aby podniósł się inny kapłan, ten według porządku Melchicedeka, co nie jest nazywanym według porządku Aarona?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśliby więc doskonałość była osiągalna za pośrednictwem kapłaństwa lewickiego - a właśnie w oparciu o nie lud otrzymał Prawo - to nie byłoby potrzeby ustanawiania kapłana według porządku Melchizedeka zamiast porządku Aarona.
17.TOR.PRZ.2023Gdyby więc doskonałość była osiągana przez kapłaństwo lewickie, a z powodu niego lud otrzymał Prawo, jaka jeszcze byłaby potrzeba, aby ustanawiać innego kapłana zgodnie z porządkiem Melchisedeka, a nie, aby go nazywano kapłanem zgodnie z porządkiem Aarona?