« 1Sam 26:23 1 Księga Samuela 26:24 1Sam 26:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA jakoż jest uczyniona uwielbiona dusza twa dziś ote mnie, takież uwielbiona bądź dusza ma przed Bogiem, a wyzwol mię ze wszego zamętka”.
2.WUJEK.1923A jako dziś wielce uważona jest dusza twoja w oczach moich: tak niechaj będzie wielce uważona dusza moja w oczach Pańskich, a niech mię wybawi ze wszego ucisku.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż jako dziś poważona była dusza twoja w oczach moich, tak niech będzie poważona dusza moja w oczach Pańskich, a niech mię wyrwie Pan ze wszego ucisku.
4.GDAŃSKA.2017Oto jak poważane było dziś twoje życie w moich oczach, tak niech będzie poważane moje życie w oczach PANA i niech mnie PAN wybawi z wszelkiego ucisku.
5.CYLKOWAle jak cennem było dzisiaj w oczach moich życie twoje, tak cennem niechaj będzie życie moje w oczach Wiekuistego, aby mnie ocalił z każdej niedoli.
6.KRUSZYŃSKIOto jak życie było dzisiaj w wielkiej cenie w oczach moich, tak życie moje będzie miało wielką cenę w oczach Boga i uwolni mnie od wszelkiej niedoli".
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego, jak cenne mi było twoje życie, tak niech będzie cenne u Pana moje życie, niechaj On mnie uwalnia od wszelkiego nieszczęścia.
8.BRYTYJKAOto, jak cenne było dzisiaj twoje życie w moich oczach, tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku.
9.POZNAŃSKAPonieważ cenne było dziś twoje życie w oczach moich, niech będzie równie cenne życie moje w oczach Jahwe i niech mnie wybawi z wszelkiego ucisku!
10.WARSZ.PRASKAOto jak wielką wartość ma dziś twoje życie w moich oczach. Niech też taką wartość przedstawia moje życie w oczach Jahwe i niech On raczy już uwolnić mnie od wszelkiego ucisku.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jak dzisiaj cenne było w mych oczach twoje życie, tak niech będzie cenne moje życie w oczach WIEKUISTEGO, by mnie ocalił w każdej niedoli.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZauważ, jak cenne było dziś twoje życie w moich oczach, tak niech cenne będzie moje życie w oczach PANA - i niech mnie wyratuje z wszelkiej niedoli.