« Sof 3:10 Księga Sofoniasza 3:11 Sof 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W on dzień nie będziesz się wstydzić za wszystkie wynalazki twoje, któremiś grzeszyło przeciw mnie; bo tedy odejmę z pośrodku ciebie hardzie mówiące pychy twojéj, a już nie przydasz podnosić się więcéj na górze świętéj mojéj.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego nie zawstydzisz się za żadne uczynki twoje, któremiś wystąpiło przeciwko mnie; bo na ten czas odejmę z pośrodku ciebie tych, którzy się weselą z sławy twojej, a nie będziesz się więcej wywyższało na górze świętobliwości mojej.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu nie zawstydzisz się z powodu wszystkich twoich uczynków, którymi wystąpiłeś przeciwko mnie. Wtedy bowiem usunę spośród ciebie tych, którzy chełpią się twoją sławą, i już nie będziesz się wywyższać na mojej świętej górze.
4.CYLKOWDnia onego nie powstydzisz się już wszystkich postępków twoich, którymi wykroczyłaś przeciw Mnie. Bo wtedy usunę z pośród ciebie zachwyconych sławą swoją, a nie będziesz się pyszniła więcej na górze Mej świętej.
5.TYSIĄCL.WYD5W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich, i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze.
6.BRYTYJKAW owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie. Gdyż wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz się już chełpić na mojej świętej górze.
7.POZNAŃSKAW owym dniu nie doznasz zawstydzenia z powodu wszystkich swych postępków, jakimiś przeciwko mnie zgrzeszyło; bo wtedy wydalę spośród ciebie zuchwałych twych pyszałków, tak że nie będziesz się już wywyższało na świętej mojej górze.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym nie będziesz się już potrzebował wstydzić wszystkich owych haniebnych występków, których się wobec Mnie dopuszczałeś. Wtedy Ja usunę spośród was wszystkich zadufanych w sobie pyszałków i ty także nie będziesz się już wywyższać na mojej świętej górze.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia już się nie powstydzisz wszystkich twoich postępków, którymi przeciw Mnie wykroczyłaś. Bo wtedy usunę spośród ciebie zachwyconych swą sławą i nie będziesz się więcej pyszniła na Mojej świętej górze.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu nie doznasz już wstydu z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłaś przeciwko Mnie. Gdyż wówczas usunę spośród ciebie zarozumiałych pyszałków i nie będziesz już wyniosła na mojej świętej górze.