« Iza 11:9 Księga Izajasza 11:10 Iza 11:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia korzeń Jesse, który stoi na znak narodów, jemu się narodowie modlić będą, i będzie grób jego sławny.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie za chorągiew narodom, poganie pytać będą; albowiem odpocznienie jego sławne będzie.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu korzeń Jessego będzie stać jako sztandar dla narodów. Poganie będą się do niego zwracać, a jego odpoczynek będzie cudowny.
4.CYLKOWI będzie dnia onego, że odrośl Iszaja, która stanie jako znak narodów - ku niej ludy się zwrócą, a będzie siedziba jego chwałą.
5.TYSIĄCL.WYD5Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.
6.BRYTYJKAI stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne.
7.POZNAŃSKAI [oto] stanie się dnia tego, że Korzeń Jiszaja stać będzie jako sztandar ludów! Narody do niego zwracać się będą, a miejsce pobytu jego będzie pełne chwały.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym korzeń Jessego ukaże się jako znak dla narodów Będą o niego wypytywać narody a jego mieszkanie będzie pełne chwały.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie owego dnia, że jako znak dla narodów stanie odrośl Iszaja; ku niej się zwrócą ludy, a jego odpoczynek stanie się chwałą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu Korzeń Jessaja będzie sztandarem dla ludów! Szukać Go będą narody, a On będzie mieszkał w chwale.