« Ezdr 8:35 Księga Ezdrasza 8:36 Ezdr 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem dali listy krolowy włodarzom, jeż byli usadzony ot krola, i wodzom za rzeką i wzwiodł lud dom boży.
2.WUJEK.1923A wyroki królewskie oddali panom, którzy byli od oczu królewskich, i książętom za rzeką: i wywyższyli lud i dom Boży.
3.GDAŃSKA.1881I oddali wyroki królewskie starostom królewskim, i książętom za rzeką, a ci byli pomocą ludowi i domowi Bożemu.
4.GDAŃSKA.2017I przekazano rozporządzenie króla jego satrapom i namiestnikom zarzecza, a ci wspomagali lud i dom Boży.
5.KRUSZYŃSKIOddali rozkazy króla starostom królewskim i wielkorządcom za rzeką i ci wspomagali lud i dom Boży.
6.TYSIĄCL.WYD5I wręczyli rozporządzenia króla satrapom królewskim i namiestnikom Transeufratei, a ci udzielili pomocy ludowi oraz domowi Bożemu.
7.BRYTYJKAI przekazali zarządzenia króla namiestnikom królewskim i starostom Zarzecza, ci zaś przyszli ludowi i świątyni Bożej z pomocą.
8.POZNAŃSKAI przekazali rozkazy króla jego satrapom i zarządcom kraju za Eufratem, a ci wspomagali lud i Świątynię Boga.
9.WARSZ.PRASKAWręczyli też urzędnikom królewskim i zarządcom kraju za Rzeką rozporządzenie królewskie. Ci zaś, wspierali swoją pomocą cały lud oraz świątynię Pańską.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I oddali królewskie rozkazy królewskim namiestnikom oraz rządcom za rzeką, a ci byli pomocą dla ludu i Domu Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSatrapom zaś królewskim oraz namiestnikom obszarów położonych za Eufratem przekazano zarządzenie króla. Udzielili oni zatem wsparcia ludowi oraz świątyni Bożej.