« 3Moj 7:20 3 Księga Mojżeszowa 7:21 3Moj 7:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ktora by się dotkła nieczystoty człowieczej albo bydlęcia, albo wszelikiej rzeczy, jeż pokalać może, a jadłaliby takie mięso, zginie z ludu swego”.
2.WUJEK.1923A któraby się dotknęła nieczystoty człowieczéj, albo bydlęcéj, albo wszelkiéj rzeczy, która splugawić może, a jadłaby z takowego mięsa, zginie z ludzi swoich.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby się też kto dotknął czego nieczystego, bądź nieczystości człowieczej, bądź nieczystości bydlęcej, bądź jakiejkolwiek obrzydliwości nieczystej, a jadłby mięso z ofiary spokojnej, ofiarowanej Panu, tedy wytracony będzie człowiek ten z ludu swego.
4.GDAŃSKA.2017A kto dotknie czegoś nieczystego: nieczystości ludzkiej lub nieczystego zwierzęcia lub jakiejkolwiek nieczystej obrzydliwości, a spożyje mięso z ofiary pojednawczej, która należy do PANA, to taki człowiek zostanie wykluczony ze swego ludu.
5.CYLKOWA jeżeli kto, dotknąwszy się czego nieczystego, bądź nieczystości człowieczej, bądź nieczystego zwierzęcia, bądź jakiegokolwiek potworu nieczystego, będzie jadł mięso ofiary opłatnej poświęconej Wiekuistemu, - wytracona będzie dusza ta z ludu swojego."
6.KRUSZYŃSKITen, ktoby dotknął się czegokolwiek nieczystego, jak człowieka zmazanego, albo zwierzęcia nieczystego, albo czegokolwiek obrzydliwego, nieczystego i jadłby z mięsa ofiary zapokojnej, złożonej Bogu, ten człowiek będzie wykreślony ze swego narodu".
7.MIESESOsoba, która dotknie się czegokolwiek nieczystego: nieczystości ludzkiej, zwierzęcia nieczystego, bądź jakiegokolwiek gadu nieczystego, a będzie spożywać z mięsa ofiary pokojowej, złożonej dla Wiekuistego, wytraconą będzie ta osoba z pośród ludu swego”.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej albo nieczystego zwierzęcia, albo jakiegoś nieczystego robactwa, i spożyje coś z mięsa ofiary biesiadnej należącej do Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu.
9.BRYTYJKAA kto dotknie się czegokolwiek nieczystego: nieczystości pochodzącej od człowieka lub nieczystego zwierzęcia, lub w ogóle jakiejś nieczystej obrzydliwości, a zje coś z mięsa ofiary pojednania, która należy do Pana, będzie wytracony spośród swego ludu.
10.POZNAŃSKAJeśli ktoś dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej albo nieczystego zwierzęcia, albo w ogóle czegoś nieczystego, a [mimo to] będzie jadł mięso ofiary dziękczynnej złożonej Jahwe, zostanie wyłączony ze swego ludu.
11.WARSZ.PRASKAKto by się zetknął z jakąś nieczystością u ludzi czy u zwierząt, albo z jakąś nieczystą rzeczą, albo spożywałby z mięsa z ofiary pojednania należącej do Jahwe, również będzie wyłączony ze swojej społeczności.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli ktoś się dotknął czegoś nieczystego bądź nieczystości człowieczej, bądź nieczystego zwierzęcia, bądź jakiegokolwiek nieczystego potwora i będzie jadł mięso ofiary opłatnej poświęconej WIEKUISTEMU ta dusza będzie wytracona ze swojego ludu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, kto dotknie czegokolwiek nieczystego: nieczystości ludzkiej, nieczystego zwierzęcia lub jakiejkolwiek nieczystej obrzydliwości, a spożyje coś z mięsa należącej do PANA rzeźnej ofiary pokoju, zostanie usunięty spośród swojego ludu.