« Oze 13:15 Księga Ozeasza 13:16 Oze 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(14:1) Niech zginie Samarya, iż ku gorzkości pobudziła Boga swego: od miecza niech zginą, dzieci ich niech będą roztrącone, a brzemienne ich niech będą rozcięte.
2.GDAŃSKA.1881Samaryja będzie spustoszona, przeto, że się sprzeciwiła Bogu swemu; od miecza upadną, maluczcy jej roztrąceni będą, a brzemienne jej rozcięte będą.
3.GDAŃSKA.2017Samaria będzie spustoszona, ponieważ sprzeciwiła się swemu Bogu. Padną od miecza, jej niemowlęta będą roztrzaskane, a jej brzemienne będą rozprute.
4.CYLKOW(14:1) Odpokutuje Szomron, bo powstało przeciw Bogu swojemu, od miecza legną, niemowlęta ich roztrącone będą, a brzemienne ich rozrzynane.
5.MICHALSKI(14:1) Grozę wzbudza Samarja, bo się buntowała przeciw Bogu swemu; od miecza giną, niemowlęta ich są rozbite, a kobiety ich ćwiartują!
6.TYSIĄCL.WYD5(14:1) Samaria odpokutuje za bunt przeciw Bogu swojemu. Wyginą od miecza, dzieci ich będą zmiażdżone, a łona niewiast ciężarnych rozprute.
7.BRYTYJKASamaria odpokutuje, gdyż zbuntowała się przeciwko swojemu Bogu; padną od miecza, jej niemowlęta będą roztrzaskane o skałę, a jej brzemienne rozprute.
8.POZNAŃSKA(14:1) Samaria będzie musiała pokutować, bo powstała przeciwko Bogu swemu. Padną od miecza, ich dzieci będą roztrzaskane, niewiastom brzemiennym rozpłatają łona.
9.WARSZ.PRASKAPoniesie tedy Samaria zasłużoną karę za to, że się buntowała przeciw swemu Bogu. Padną od miecza wszyscy jej mieszkańcy, roztrzaskane będą jej dzieci, łona niewiast brzemiennych - rozprute.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(14:1) Szomron odpokutuje, bo powstał przeciwko swemu Bogu. Polegną od miecza, ich niemowlęta będą roztrącane, a ich brzemienne rozcięte.
11.EIB.BIBLIA.2016Samaria poniesie karę za winę, gdyż zbuntowała się przeciw Bogu - padną od miecza! Jej niemowlęta będą roztrzaskane, a kobiety w ciąży rozprute.