« 5Moj 30:9 5 Księga Mojżeszowa 30:10 5Moj 30:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtak acz posłuchasz głosu Pana Boga swego i ostrzegać będziesz jego przykazania i duchownych obyczajow, jeż to w tem to zakonie popisany są, a nawrocisz się ku Panu Bogu swemu we wszem sercu twem i we wsze duszy twej.
2.WUJEK.1923Jeźli jednak będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i strzegł przykazania jego, i Ceremonii, które w tym zakonie są napisane, i nawrócisz się do Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiéj dusze twojéj:
3.GDAŃSKA.1881Będzieszli posłusznym głosowi Pana, Boga twego, przestrzegając przykazań jego, i ustaw jego, napisanych w księgach zakonu tego, nawracając się do Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli będziesz słuchał głosu PANA, swego Boga, by przestrzegać jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego Prawa, i jeśli zawrócisz do PANA, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą.
5.CYLKOWJeżeli będziesz słuchał głosu Wiekuistego, Boga twojego, przestrzegając przykazań i ustaw Jego, - napisanych w księdze zakonu tego, jeżeli nawrócisz się do Wiekuistego, Boga twojego, całém sercem twojém, i całą duszą twoją!
6.KRUSZYŃSKIjeśli będziesz słuchał głosu Jahwe, Boga twego, aby strzec jego przykazań, jego ustaw, zapisanych w księdze tego prawa, jeśli tylko powrócisz do Jahwe, Boga twego, z całego serca swego i całej duszy swej.
7.MIESESjeśli będziesz [mianowicie] słuchał głosu Boga twojego Wiekuistego, by przestrzegać przykazań Jego i przepisów Jego, spisanych w tej ksiądze Nauki [Tory], jeżeli nawrócisz się do Boga twojego Wiekuistego z całego serca twego i z całej duszy twojej.
8.TYSIĄCL.WYD5jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy.
9.BRYTYJKAJeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej.
10.POZNAŃSKAjeżeli tylko będziesz słuchał głosu Jahwe, twego Boga, przestrzegając Jego przykazań i nakazów, zapisanych w tej księdze Prawa, jeżeli zatem nawrócisz się do twego Boga, Jahwe, z całego serca swego i z całej duszy swojej.
11.WARSZ.PRASKABylebyś tylko słuchał głosu Jahwe, twojego Boga, i zachowywał nakazy oraz pouczenia zapisane w tej księdze prawa; bylebyś tylko wrócił do Jahwe, twojego Boga, z całego twego serca i z całej duszy twojej.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak się stanie, kiedy będziesz słuchał głosu WIEKUISTEGO, twojego Boga, przestrzegając Jego przykazań i ustaw, napisanych w zwoju tego Prawa; jeśli nawrócisz się do WIEKUISTEGO, twojego Boga, całym twym sercem i całą twoją duszą.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIToczywiście, jeśli będziesz posłuszny głosowi PANA, twojego Boga, jeśli będziesz przestrzegał Jego przykazań i Jego ustaw zapisanych w zwoju tego Prawa, jeśli zawrócisz do PANA, twojego Boga, z całego swojego serca i z całej swojej duszy.