« 5Moj 30:8 5 Księga Mojżeszowa 30:9 5Moj 30:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi uczyni cię Pan Bog twoj obfitego we wszem robotowaniu rąk twoju i w plemieniu żywota twego, i w płodu dobytka twego, i w żyzności ziemie twe, i we wszem zbożu szczodrego, bo się nawroci Pan, aby się weselił nad tobą we wszem dobrem, jakoż się jest weselił nad twymi otcy,
2.WUJEK.1923I uczyni Pan, Bóg twój, że będziesz obfitował we wszystkich sprawach rąk twoich, w płodzie żywota twego i w owocu bydła twego i w rodzaju ziemie twojéj i w żyzności wszech rzeczy; albowiem nawróci się Pan, aby się weselił nad tobą we wszystkich dobrach, jako się weselił nad ojcy twymi.
3.GDAŃSKA.1881I poszczęścić Pan, Bóg twój, w każdej sprawie rąk twoich, w owocu żywota twego, i w owocu bydła twego, i w owocu ziemi twej, ku dobremu; albowiem obróci się Pan, aby się cieszył z ciebie, czyniąc ci dobrze, jako się cieszył z ojców twoich,
4.GDAŃSKA.2017I PAN, twój Bóg, poszczęści tobie w każdej sprawie twych rąk, w owocu twego łona, w owocu twego bydła i w owocu twej ziemi, ku dobremu. PAN bowiem znowu będzie się cieszył tobą, czyniąc ci dobro, jak się cieszył twoimi ojcami;
5.CYLKOWI nadmierzy ci Wiekuisty, Bóg twój, w każdej sprawie rąk twoich, w owocu żywota twego, i w płodzie bydła twojego, i w plonie roli twojej, - ku dobru twojemu; gdyż znowu rad tobie będzie Wiekuisty, by dobrze ci świadczyć, jako rad był ojcom twoim, -
6.KRUSZYŃSKIa Jahwe, Bóg twój, przysporzy ci dóbr w każdej pracy rąk twoich, w owocu żywota twego, w owocu bydła twego i w owocu ziemi twojej; Bóg bowiem ucieszy się nanowo z wyświadczania ci dobra, jako cieszył się nad ojcami twymi,
7.MIESESBóg twój Wiekuisty udzieli tobie obfitości we wszystkich poczynaniach twoich, w żywota twego płodzie, [jak i] w płodzie bydła twego i w Ziemi twojej plonie ku dobremu, gdyż [,zaiste!] Wiekuisty znowu będzie tobie rad, jak był rad [pra]ojcom twoim, –
8.TYSIĄCL.WYD5Pan, Bóg twój, poszczęści tobie w każdym poczynaniu twej ręki, w owocach twego łona, w przychówku bydła i płodach ziemi. Bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia ci dobrodziejstw, jak cieszył się, wyświadczając je twoim przodkom,
9.BRYTYJKAObficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami,
10.POZNAŃSKATwój Bóg, Jahwe, obdarzy cię obfitością we wszelkiej pracy twych rąk, w owocach twojego łona, w przychówku bydła i płodach ziemi, na szczęście! Albowiem Jahwe na nowo będzie się cieszył tobą, na [twoje] szczęście, jak się cieszył twymi ojcami,
11.WARSZ.PRASKAJahwe zaś, twój Bóg, będzie cię darzył wszelką pomyślnością w dziełach twoich rąk, w owocach twojego łona, w przychówku twoich trzód i w plonach twojej ziemi. Jahwe znów rozraduje się tobą i będzie ci czynił dobrze, tak jak radował się kiedyś twoimi ojcami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY, dla twojego dobra, nadmierzy ci w każdej sprawie twych rąk, w owocu twojego życia, w płodzie twojego bydła i w plonie twojej roli; gdyż nad tobą znów będzie WIEKUISTY, aby ci dobrze świadczyć, jak radował się z twoich ojców.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITI poszczęści ci PAN, twój Bóg, nadzwyczajnie, w każdym dziele twoich rąk, w owocu twojego łona, w przychówku twojego bydła i w plonach twoich pól, ku dobremu, gdyż PAN znów będzie cieszył się, darząc cię dobrem, jak cieszył się, gdy wyświadczał je twoim ojcom -