« Gal 3:20 List do Galatów 3:21 Gal 3:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Więc zakon przeciw obietnicam Bożem? Niech (to) nie będzie. Bo gdyby był dan zakon, mogący ożywiać, iście z zakonu byłaby sprawiedliwość.
2.WUJEK.1923Zakon tedy przeciwko obietnicom Bożym? Nie daj Boże! Albowiem gdyby był dan zakon, któryby mógł ożywiać, prawdziwieby z zakonu była sprawiedliwość.
3.RAKOW.NTZakon tedy jestże przeciwko obietnicam Bożym? Niech to nie będzie! Abowiem gdyby był dan zakon któryby mógł był żywym czynić, prawdziwieby z zakonu była sprawiedliwość.
4.GDAŃSKA.1881Zakon tedy jestże przeciwko obietnicom Bożym? Nie daj tego Boże! albowiem gdyby był dany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwieć by z zakonu była sprawiedliwość.
5.GDAŃSKA.2017Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże! Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby z prawa.
6.JACZEWSKICzy przeto prawo przeciwnem jest objetnicy Bożej? Bynajmniej. Gdyby bowiem możebnem było prawo, któreby dało usprawiedliwienie, to takiem byłoby prawo Mojżeszowe.
7.SYMONZakon tedy jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Bo gdyby dany był zakon, któryby mógł ożywiać, tedyby prawdziwie sprawiedliwość była z zakonu.
8.DĄBR.WUL.1973Czyżby tedy Zakon przeciwny był obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywić, usprawiedliwienie byłoby rzeczywiście z Zakonu.
9.TYSIĄCL.WYD5A czy może Prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą! Gdyby mianowicie dane było Prawo, mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z Prawa.
10.BRYTYJKACzy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej! Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu.
11.POZNAŃSKACzyż więc Prawo sprzeciwia się obietnicom Boga? Na pewno nie! Gdyby bowiem nadane Prawo mogło obdarzać życiem, to rzeczywiście źródłem usprawiedliwienia byłoby Prawo.
12.WARSZ.PRASKACzyż wobec tego Prawo sprzeciwia się obietnicom? Ależ nie! Gdyby zostało dane Prawo, które byłoby w stanie dać życie [wieczne], to człowiek rzeczywiście dostępowałby usprawiedliwienia przez Prawo.
13.KALETATedy zakon [jest] przeciwko obietnicom Bożym? Nie może_być! Gdyby bowiem był_dany zakon, [który] mógłby ożywiać, prawdziwie z zakonu byłaby sprawiedliwość.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Prawo jest przeciw obietnicom Boga? Nie może być. Gdyż jeśliby zostało dane prawo, które może ożywić, istotnie, sprawiedliwość byłaby z prawa.
15.EIB.BIBLIA.2016Czy więc Prawo przeczy obietnicom Boga? W żadnym razie! Gdyby Prawo miało moc ożywiać, usprawiedliwienie rzeczywiście byłoby skutkiem przestrzegania Prawa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy więc Prawo jest przeciwne obietnicom Boga? Z pewnością nie. Gdyby bowiem dane było Prawo, które mogłoby przywrócić do życia, prawdziwie z Prawa byłoby uznanie za sprawiedliwych.