« Est 5:10 Księga Estery 5:11 Est 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przełożył im wielkość bogactw swoich i gromadę synów, i z jak wielką chwałą wywyższył go król nad wszystkie książęta i sługi swoje.
2.GDAŃSKA.1881I powiadał im Haman o sławie bogactw swoich, i o mnóstwie synów swych, i o wszystkiem, jako go uwielbił król, i jako go wywyższył nad innych książąt i sług królewskich.
3.GDAŃSKA.2017I opowiadał im Haman o wspaniałości jego bogactwa, o mnóstwie swoich synów oraz o tym wszystkim, jak wielkim król go uczynił i jak go wywyższył ponad innych książąt i sługi króla.
4.CYLKOWI opowiedział im Haman o wielkiem bogactwie swojem i o mnóstwie synów swoich, i o tem wszystkiem jak go wyniósł król i jak go wywyższył ponad książęta i sługi królewskie.
5.KRUSZYŃSKIAman opowiedział im o chwale swego bogactwa, o mnóstwie synów swoich, i o tym jak go król wywyższył, stawiając go wyżej ponad książąt i dostojników królewskich.
6.TYSIĄCL.WYD5I wyliczył im Haman wspaniałości swych bogactw i mnóstwo swoich dzieci i to, jak wielkim uczynił go król i jak wyniósł go nad książąt i sługi królewskie.
7.BRYTYJKAI chlubił się przed nimi ogromem swego bogactwa i wielką liczbą swoich synów, i swoim wyróżnieniem przez króla, i wywyższeniem ponad innych książąt i dworzan królewskich,
8.POZNAŃSKAOpowiadał im Haman o wspaniałości swego bogactwa, o wielkiej liczbie swoich synów oraz o tym wszystkim, do jak wielkiego dostojeństwa wyniósł go król i jak go wyróżnił spośród książąt i dworzan królewskich.
9.WARSZ.PRASKAI zaczął im opowiadać o swoich ogromnych bogactwach, o licznych synach, o wielkiej władzy przekazanej mu przez króla i o tym, jak go król ustanowił przełożonym wielu innych książąt i sług królewskich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Haman opowiedział im o swoim wielkim bogactwie, o mnóstwie swoich synów oraz o tym, jak go król wyniósł i go wywyższył ponad książęta oraz królewskie sługi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi zaczął chwalić się swoim bogactwem, chlubić licznymi synami i wymieniać królewskie zaszczyty, dzięki którym znalazł się na stanowisku wyższym niż inni książęta i poddani króla.