« Rzym 5:15 List do Rzymian 5:16 Rzym 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie tak dar jako (ono co) przez jednego grzeszącego. Bo jednak sąd zjednego do osądzenia, lecz dar zmnogich upadków do usprawiedliwienia.
2.WUJEK.1923A nie jako przez jeden grzech, tak i dar. Albowiem sąd w prawdzie z jednego ku potępieniu, a łaska z wiela występków ku usprawiedliwieniu.
3.RAKOW.NTA nie, jako (ono co przyszło) przez jednego który zgrzeszył, tak jest dar; Abowiem sądci z jednego upadku ku potępieniu; a darowanie z wiela upadków ku usprawiedliwieniu.
4.GDAŃSKA.1881A dar nie jest taki, jako to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Albowiem wina jest z jednego upadku ku potępieniu, ale dar z łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu.
5.GDAŃSKA.2017A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.
6.JACZEWSKII nie może się równać skuteczność grzechu ze skutecznością łaski Bożej: bo kara nastąpiła skutkiem jednego grzechu, a łaska gładzi grzechów wiele.
7.SYMONI nie tak jest z grzechem przez jednego, jak i z darem: bo wyrok był za grzech jeden ku potępieniu, a dar łaski wybawia od mnóstwa grzechów ku usprawiedliwieniu.
8.MARIAWICIAle i dar też nie tak, jak grzech, który przyszedł przez jednego. Albowiem sąd Boży ku potępieniu wyszedł z powodu jednego grzechu, ale łaska ku usprawiedliwieniu wybawia z wielu grzechów.
9.DĄBR.WUL.1973I nie tak jest z grzechem przez jednego, jak i z darem. Albowiem sąd z jednego na potępienie, łaska zaś z wielu grzechów na usprawiedliwienie.
10.DĄBR.GR.1961I nie tak jest z grzechem popełnionym przez jednego jak z darem. Albowiem sąd: za jeden grzech – potępienie; łaska zaś za wiele grzechów – usprawiedliwienie.
11.TYSIĄCL.WYD5I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze [skutkiem grzechu spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów.
12.BRYTYJKAI nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka; albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków.
13.POZNAŃSKAI nie tak jest z darem jak z grzechem popełnionym przez jednego człowieka. Sąd bowiem nad jednym przestępstwem prowadzi do potępienia, dar natomiast uniewinnia od wielu przestępstw.
14.WARSZ.PRASKAA z darem łaski nie tak jest jak z grzechem, który przyszedł przez jednego: wskutek jednego przestępstwa przyszło potępienie, łaska zaś powoduje usprawiedliwienie z wielu przestępstw.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także dar nie jest jakby przez jednego, który zgrzeszył; bo z powodu jednego wynikła sprawa sądowa ku potępieniu; zaś dar łaski jest ku usprawiedliwieniu z wielu fałszywych kroków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITInaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków.
17.TOR.PRZ.I nie tak, jak z powodu jednego, który zgrzeszył, jest z tym darem. Bo prawdziwie sąd jest za jeden upadek ku potępieniu, ale dar łaski za wiele upadków ku sprawiedliwości.