« Rzym 5:17 List do Rzymian 5:18 Rzym 5:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przeto jako przez jednego upadek na wszytki ludzie (przyszła wina) do osądzenia, tak i przez jednego usprawiedliwienie (przyszła łaska) na wszytki ludzi do usprawiedliwienia żywota.
2.WUJEK.1923Przeto jako przez jednego przestępstwo na wszystkie ludzie ku potępieniu, tak i przez jednego sprawiedliwość na wszystkie ludzie ku usprawiedliwieniu żywota.
3.RAKOW.NTPrzeto tedy jako przez jednego upadek na wszytkie ludzi przyszedł sąd ku potępieniu; także też przez jednego sprawiedliwość, na wszytkie ludzi przyszedł dar, ku usprawiedliwieniu żywota.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż tedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu; tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.
6.JACZEWSKIPrzeto, - jako przez grzech jednego człowieka skazani zostali ludzie na potępienie: tak znów przez zasługi drugiego pozyskali wszyscy usprawiedliwienie potrzebne ku żywotowi wiecznemu.
7.SYMONJak tedy przez grzech jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok na potępienie, tak przez sprawiedliwość jednego wszyscy ludzie dostępują usprawiedliwienia na życie.
8.MARIAWICIPrzeto jako przez przestępstwo jednego wszyscy ludzie przyszli na potępienie, tak też i przez jednego sprawiedliwość wszyscy mogą przyjść ku usprawiedliwieniu żywota.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto jak przez grzech jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok potępienia, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi usprawiedliwienie życia.
10.DĄBR.GR.1961Przeto jak przez grzech jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok potępienia, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi usprawiedliwienie życia.
11.TYSIĄCL.WYD5A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie.
12.BRYTYJKAA zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi.
13.POZNAŃSKAA więc jak wskutek przestępstwa jednego człowieka spadło potępienie na wszystkich ludzi, tak też dzięki sprawiedliwemu postępowaniu jednego Człowieka na wszystkich ludzi zstąpiła sprawiedliwość, która napełnia życiem.
14.WARSZ.PRASKAI jak wskutek przestępstwa jednego człowieka spadł wyrok potępienia na wszystkich, tak też dzięki sprawiedliwości Jednego wszyscy ludzie dostąpili życiodajnego usprawiedliwienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Otóż więc, jak z powodu fałszywego kroku jednego przyszło potępienie na wszystkich ludzi; tak z powodu sądu jednego przyszło usprawiedliwienie istnienia dla wszystkich ludzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie.
17.TOR.PRZ.2023A zatem, jak przez upadek jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie, tak też przez jeden sprawiedliwy czyn na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie ku życiu.