« DzA 4:26 Dzieje Apostolskie 4:27 DzA 4:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zebrali się bo po prawdzie w mieście tem na świętego sługę twego Jesusa któregoś pomazał, Herod i Pontski Piłat z narodami i z ludźmi Izraelskimi.
2.WUJEK.1923Albowiem się zgromadzili prawdziwie w mieście tem przeciw świętemu Synowi twemu Jezusowi, któregoś pomazał, Herod i Poncyusz Piłat, z pogany i z ludźmi Izraelskiemi,
3.RAKOW.NTAbowiem się zgromadzili w prawdzie w mieście tym przeciw świętemu synowi twemu Jezusowi, któregoś pomazał, i Herod, i Poncyus Piłat z narody i z ludem Izraelskim.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem się zebrali prawdziwie przeciwko świętemu Synowi twemu Jezusowi, któregoś pomazał, Herod i Poncki Piłat z pogany i z ludem Izraelskim.
5.GDAŃSKA.2017Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś;
6.JACZEWSKII zaiste, zjednoczyli się w tem mieście przeciwko słudze twemu Jezusowi, przeciwko twemu Pomazańcowi i Herod, i Piłat Pontski, i poganie, i lud Izraelski,
7.SZCZEPAŃSKIBo w istocie! przeciwko Jezusowi, świętemu Synowi twemu, któregoś Ty namaścił, zeszli się w mieście tem Herod i Poncyusz Piłat z pogany i z rodami Izraela,
8.MARIAWICI– Bo zaprawdę zeszli się w tem mieście przeciwko Świętemu Dziecięciu Twemu Jezusowi, Któregoś pomazał, Herod i Poncki Piłat z poganami i z ludźmi Izraelskimi,
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem zeszli się istotnie w tym mieście Herod i Piłat Poncjusz z poganami i ludami izraelskimi przeciw świętemu Synowi twemu, Jezusowi, któregoś ty namaścił,
10.DĄBR.GR.1961Albowiem złączyli się istotnie w tym mieście Herod i Piłat Poncjusz z poganami i ludem izraelskim przeciw świętemu synowi twemu, Jezusowi, któregoś Ty namaścił,
11.TYSIĄCL.WYD5Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela,
12.BRYTYJKAZgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi,
13.POZNAŃSKARzeczywiście, przeciwko świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, zmówili się w tym mieście Herod i Poncjusz Piłat z narodami pogańskimi i pokoleniami Izraela,
14.WARSZ.PRASKARzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat, i poganie, i ludzie pokoleń Izraela zeszli się razem w tym mieście przeciw Świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wobec prawdy, Herod i Poncjusz Piłat, razem z poganami oraz plemionami Israela dali się zebrać przeciwko Twojemu świętemu Synowi Jezusowi, którego pomazałeś,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu Słudze, Jezusowi, którego namaściłeś: Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela.
17.TOR.PRZ.Bo rzeczywiście zebrali się razem przeciwko świętemu Synowi Twojemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod, a także i Poncjusz Piłat z narodami i z ludem Izraela,