« Joz 4:13 Księga Jozuego 4:14 Joz 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPW tem dniu wzwielbił jest Pan Jozue przed wszytkim Israhelem, aby się jego bali, jakoż są się bali Mojżesza, gdyż jeszcze żyw był.
2.WUJEK.1923Onego dnia uwielbił Pan Jozuego przede wszystkim Izraelem, aby się go bah, jako się bali Mojżesza, póki żył.
3.GDAŃSKA.1881Dnia onego wywyższył Pan Jozuego przed oczyma wszystkiego Izraela, i bali się go, jako się bali Mojżesza po wszystkie dni żywota jego.
4.GDAŃSKA.2017W tym dniu PAN wywyższył Jozuego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez wszystkie dni jego życia.
5.CYLKOWOnego dnia wywyższył Wiekuisty Jozuego w oczach całego Israela i obawiali się go, jak się byli obawiali Mojżesza po wszystkie dni jego żywota.
6.KRUSZYŃSKIW tym dniu wywyższył Bóg Jozuego w oczach całego Izraela i bali się go, jako się bali Mojżesza przez wszystkie dni jego życia.
7.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu Pan wywyższył Jozuego w oczach całego Izraela i bali się go, jak się bali Mojżesza przez wszystkie dni jego życia.
8.BRYTYJKAW tym dniu wywyższył Pan Jozuego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie.
9.POZNAŃSKAW dniu tym wywyższył Jahwe Jozuego wobec całego Izraela i lękali się go, podobnie jak się lękali Mojżesza do końca jego życia.
10.WARSZ.PRASKAW owych dniach Jahwe bardzo wysoko wyniósł Jozuego w oczach całego Izraela. I bano się go tak, jak kiedyś bano się Mojżesza przez wszystkie dni jego życia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia WIEKUISTY wywyższył Jezusa, syna Nuna, w oczach całego Israela; więc go się obawiali, tak jak się obawiali Mojżesza po wszystkie dni jego życia.
12.EIB.BIBLIA.2016W tym dniu PAN wyróżnił Jozuego na oczach całego Izraela i od tej pory liczyli się z nim do końca jego życia, tak jak liczyli się z Mojżeszem.