« 2Moj 11:4 2 Księga Mojżeszowa 11:5 2Moj 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa semrze wszytko pirworodne w ziemi ejipskiej ot pirworodzonego faraonowa, jenże siedzi na stolcu jego, aż do pirzworodzonego dziewczyna, ktoraż to jest u żarnowa, i wszytko pirworodzone rodu dobytczego.
2.WUJEK.1923I umrze wszelkie pierworodne w ziemi Egipskiéj: od pierworodnego Pharaonowego, który siedzi na stolicy jego, aż do pierworodnego niewolnice, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydląt.
3.GDAŃSKA.1881A umrze każde pierworodne w ziemi Egipskiej, od pierworodnego Faraonowego, który miał siedzieć na stolicy jego, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest przy żarnach, i każde pierworodne z bydląt.
4.GDAŃSKA.2017I umrze wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiadać na jego tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła.
5.CYLKOWA umrze wszelki pierworodny w ziemi Micraim, od pierworodnego Faraona, który miał zasiadać na tronie jego, aż do pierworodnego niewolnicy, który przy żarnach jest, i wszelkie pierworodne z bydła.
6.KRUSZYŃSKIi każdy pierworodny umrze w Egipcie, poczynając od pierworodnego króla, zasiadającego na tronie, do pierworodnego służebnicy, która jest za żarnami, tudzież do każdego pierworodnego z bydła.
7.MIESESkażdy pierworodny zemrze w Kraju Egipskim, od pierworodnego syna Faraona, który zasiadać ma na tronie jego, aż do pierworodnego syna służebnicy, która stoi za żarnami, oraz wszystkie pierworodne z bydła.
8.TYSIĄCL.WYD5I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszystko, co pierworodne wśród bydła.
9.BRYTYJKAI pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła.
10.POZNAŃSKAUmrze wtedy w ziemi egipskiej wszystko pierworodne, od pierworodnego [syna] faraona, który zasiada na tronie, aż do pierworodnego niewolnicy[pochylonej] na żarnami i do pierworodnego bydlęcia.
11.WARSZ.PRASKAUmrze wtedy wszystko, co pierworodne w całym Egipcie, zaczynając od pierworodnego [syna] faraona, który zasiada na tronie, poprzez pierworodnego służącej obracającej żarna aż do pierworodnych wszelkiego bydła.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I umrze każdy pierworodny w ziemi Micraim; od pierworodnego faraona, który miał zasiadać na jego tronie aż do pierworodnego niewolnicy, która jest przy żarnach; nadto wszelkie pierworodne z bydła.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy w ziemi egipskiej pomrą wszyscy pierworodni, od pierworodnego syna faraona i następcy tronu, aż po pierworodnego syna niewolnicy, która pracuje przy żarnach. Padną też pierworodne wśród wszelkiego bydła.