« 4Moj 9:12 4 Księga Mojżeszowa 9:13 4Moj 9:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale jeźli kto i czysty jest i nie był w drodze, a przecię nie czynił Phase, będzie wygładzona dusza ona z ludu swego; bo ofiary Panu nie ofiarował czasu swego: grzech swój sam poniesie.
2.GDAŃSKA.1881Ale człowiek, któryby był czysty, a nie byłby w drodze, i nie obchodziłby święta przejścia, tedy dusza ona wykorzeniona będzie z ludu swego, bo ofiary Pańskiej nie odprawował czasu naznaczonego; grzech swój poniesie on człowiek.
3.GDAŃSKA.2017Lecz człowiek, który jest czysty, a nie znajduje się w drodze, i nie będzie obchodził Paschy, to ta dusza będzie wykluczona ze swego ludu, bo ofiary PANA nie złożyła w wyznaczonym czasie. Ten człowiek obciąża się grzechem.
4.CYLKOWKto wszakże czystym jest i w drodze się nie znajduje, a zaniedba spełnić ofiarę paschalną, wytrąconą będzie dusza ta z pośród ludu swego; ponieważ ofiary Wiekuistego nie przyniósł w oznaczonym czasie, grzech swój poniesie.
5.KRUSZYŃSKICzłowiek zaś, któryby był czysty, nie znajdowałby się w podróży i opuściłby obchód Paschy, będzie wykreślony z pośród ludu swojego; ponieważ nie złożył ofiary Panu w dniu ustalonym, człowiek ten jest winnym swego grzechu.
6.MIESESKto jest wszakże czysty, ani w drodze nie był, a zaniechałby złożyć pesach [ofiarę pesachową], – wytraconą będzie ta osoba z pośród ludu swego, ponieważ nie złożył ofiary Wiekuistego w czasie oznaczonym dla niej; – niech ten człowiek dźwiga grzech swój.
7.TYSIĄCL.WYD5Kto zaś jest czysty i nie jest w podróży, a mimo to zaniedba świętowania Paschy, taki ma być wyłączony spośród swego ludu, gdyż nie przyniósł Panu w oznaczonym czasie daru ofiarnego. Taki człowiek poniesie odpowiedzialność za swój grzech.
8.BRYTYJKALecz kto był czysty i nie był w podróży, a zaniecha Paschy, zostanie wytracony ze swego ludu, gdyż nie złożył Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie; człowiek ten poniesie karę za swój grzech.
9.POZNAŃSKAKto jednak będąc czysty i nie znajdując się w podróży zaniedba obchodzenia Paschy, będzie wyłączony ze swego ludu. Taki człowiek poniesie więc karę za swój grzech, bo nie złożył dla Jahwe daru ofiarnego w oznaczonym czasie.
10.WARSZ.PRASKAGdyby ktoś nie obchodził święta Paschy, choćby nie był wtedy nieczysty ani nie znajdował się w dalekiej podróży, niech będzie wyłączony spośród swego ludu. Będzie odpowiadał za to, że nie złożył ofiary dla Jahwe w dniu ustalonym.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak kto jest czystym i nie znajduje się w drodze, a zaniedba spełnić ofiarę paschalną ta dusza będzie wytracona spośród swojego ludu. Ponieważ nie przyniósł w oznaczonym czasie ofiary dla WIEKUISTEGO poniesie swój grzech.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTen natomiast, który jest czysty i nie odbywa podróży, a mimo to zaniecha obchodzenia Paschy, zostanie usunięty ze swojego ludu. Ponieważ człowiek ten nie złożył PANU ofiary w oznaczonym czasie, poniesie karę za swój grzech.