« Sęd 2:14 Księga Sędziów 2:15 Sęd 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale gdzie się kolwiek chcieli obrócić, tam ręka Pańska była nad nimi, jako powiedział i przysiągł im: i byli bardzo udręczeni,
2.GDAŃSKA.1881A gdzie się kolwiek ruszyli, ręka Pańska była przeciwko nim ku złemu, jako powiedział Pan, i jako im przysiągł Pan; i byli ściśnieni bardzo.
3.GDAŃSKA.2017A gdziekolwiek wyruszyli, ręka PANA była przeciwko nim ku nieszczęściu, jak PAN powiedział i jak PAN im przysiągł; i byli bardzo uciskani.
4.CYLKOWDokądkolwiek się zwracali, była ręka Wiekuistego przeciw nim, ku ich niedoli, tak jako wyrzekł był Wiekuisty i jako poprzysiągł im, a byli ciemiężeni bardzo.
5.KRUSZYŃSKIDokądkolwiek się zwracali, była ręka Boża przeciwko nim ze względu na zło, jako im Bóg był oznajmił i jako im Bóg przysiągł; i byli bardzo ciemiężeni.
6.TYSIĄCL.WYD5We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny.
7.BRYTYJKADokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jak im Pan poprzysiągł. I utrapił ich bardzo.
8.POZNAŃSKAWe wszystkich ich wyprawach ręka Jahwe była przeciw nim ku nieszczęściu, jak to zapowiedział Jahwe, a nawet jak to im Jahwe poprzysiągł. Toteż znaleźli się w nader ciężkiej udręce.
9.WARSZ.PRASKAGdziekolwiek się znaleźli, ręka Jahwe podnosiła się na nich i sprowadzała nieszczęścia, tak jak im to Jahwe przepowiedział i poprzysiągł. I znaleźli się w wielkim ucisku.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dokądkolwiek się zwracali, ręka WIEKUISTEGO była przeciwko nim, ku ich niedoli, tak jak wypowiedział WIEKUISTY i jak im przysiągł; więc byli bardzo ciemiężeni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWe wszystkim, co przedsięwzięli, mieli PANA przeciwko sobie ku własnemu nieszczęściu - jak zresztą PAN im zapowiedział i jak im poprzysiągł, tak że mocno ich pognębił.