« 4Moj 15:24 4 Księga Mojżeszowa 15:25 4Moj 15:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI będzie prosić kapłan za wszytko pospolstwo synow israelskich, i będzie jim odpuszczono, bo są nie z swej wolej zgrzeszyli, a wszakże ofierować będą kadzidło Panu za sie[ni] a za grzech swoj i za niewiedzenie swe.
2.WUJEK.1923I będzie prosił kapłan za wszystko zgromadzenie synów Izraelowych, a będzie im odpuszczono, ponieważ nieumyślnie zgrzeszyli: przecie jednak ofiarując zapał Panu za się i za grzech, a omylenie swoje.
3.GDAŃSKA.1881Tak oczyści kapłan wszystko zgromadzenie synów Izraelskich, i będzie im odpuszczona, gdyż się z niewiadomości stało. A oni ofiarować będą ofiarę swoję na ofiarę ognistą Panu, i na ofiarę za grzech swój przed Panem za obłądzenie swoje.
4.GDAŃSKA.2017I kapłan dokona przebłagania za całe zgromadzenie synów Izraela, i będzie im przebaczone, gdyż stało się to nieświadomie. A oni przyniosą PANU swoją ofiarę na ofiarę spalaną i swoją ofiarę za grzech przed PANEM za swój błąd.
5.CYLKOWI rozgrzeszy kapłan cały zbór synów Israela, i odpuszczoném im będzie; bo to błąd był, a przynieśli oni ofiarę swoję ogniową Wiekuistemu, i ofiarę swą zagrzeszną przed Wiekuistego za błąd swój.
6.KRUSZYŃSKIKapłan dokona ekspjacji nad całem zgromadzeniem synów Izraela i przebaczy im, bo był to grzech przez nieświadomość, a oni złożą swoją ofiarę przez spalenie Panu i ofiarę za grzech swój wobec Pana popełniony nieświadomie.
7.MIESESKapłan rozgrzeszy [wszystkiem tem] całą Gminę Synów Izraela, a zostanie im wybaczone, gdyż to była [tylko] nieuwaga, a oni złożyli ofiarę swoją: ofiarę ogniową dla [ku czci] Wiekuistego, oraz ofiarę swą zagrzeszną, – przed Wiekuistym za nieuwagę swoją.
8.TYSIĄCL.WYD5Kapłan dokona obrzędu przebłagania w imieniu całej społeczności Izraelitów, i będzie im odpuszczone, gdyż było to popełnione przez nieuwagę, a oni złożyli ofiarę spalaną i ofiarę przebłagalną wobec Pana za swoją nieuwagę.
9.BRYTYJKAKapłan dokona przebłagania za cały zbór synów izraelskich i będzie im odpuszczone; gdyż było to tylko przeoczenie i oni złożyli dar swój na ofiarę ogniową Panu i swoją ofiarę za grzech przynieśli przed Pana za przeoczenie swoje.
10.POZNAŃSKAWówczas kapłan dokona obrzędu zadośćuczynienia za całą społeczność synów Izraela, i wina będzie im darowana; to był bowiem błąd, oni zaś złożyli swój dar ofiarny, spalony dla Jahwe, jak i ofiarę przebłagania dla Jahwe za swój błąd.
11.WARSZ.PRASKAKapłan dokona obrzędu przebłagania za grzechy całego zgromadzenia synów Izraela i grzechy ich będą im przebaczone, bo były to wykroczenia, których dopuszczono się przez nieuwagę. Złożą oni też swoje ofiary: ofiarę strawioną przez ogień na cześć Jahwe, ofiarę przebłagania Jahwe za grzechy, czyli za wykroczenia, których dopuścili się przez nieuwagę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kapłan oczyści cały zbór synów Israela i będzie im odpuszczone; bo to był błąd, a oni przynieśli WIEKUISTEMU za swój błąd swoją ofiarę ogniową, oraz przed WIEKUISTEGO swoją ofiarę zagrzeszną.
13.EIB.BIBLIA.2016Kapłan przebłaga za całe zgromadzenie synów Izraela i będzie im przebaczone, gdyż było to przeoczenie i oni złożyli swoją ofiarę, wdzięczny dar dla PANA, oraz swoją ofiarę za grzech przed PANEM za swoje przeoczenie.