« Kol 3:9 List do Kolosan 3:10 Kol 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oblokszy nowego, odnawiającego się do poznawania wedle obrazu stworzyciela swego.
2.WUJEK.1923A oblókłszy nowego tego, który się odnawia w poznanie podług wyobrażenia tego, który go stworzył.
3.RAKOW.NTA przyoblókszy nowego, który się odnawia w znajomości, według wyobrażenia onego który go stworzył.
4.GDAŃSKA.1881A oblekliście nowego tego, który się odnawia w znajomość, podług obrazu tego, który go stworzył.
5.GDAŃSKA.2017A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
6.JACZEWSKIa przywdziejcie na się nowego, urobionego wedle wzoru danego przez Boga Stworzyciela.
7.SYMONa obleczcie się w nowego, który wciąż się odnawia, rosnąc w poznaniu, na obraz tego, który go stworzył:
8.MARIAWICIobleczcie się w nowego, w tego, który się odnawia w poznawaniu Boga, według wyobrażenia Tego, Który go stworzył;
9.DĄBR.WUL.1973a przyoblekli się w nowego, który wciąż się odnawia ku doskonałemu poznaniu na wzór tego, który go stworzył.
10.DĄBR.GR.1961a przyoblekliście się w nowego, który (wciąż) się odnawia ku doskonałemu poznaniu na wzór tego, który go stworzył.
11.TYSIĄCL.WYD5a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], na obraz Tego, który go stworzył.
12.BRYTYJKAA przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
13.POZNAŃSKAa przyoblekliście się w "nowego człowieka", który odnawia się ustawicznie ku głębszemu poznaniu Tego, co go stworzył na swoje podobieństwo.
14.WARSZ.PRASKAa przyodzialiście się niejako w człowieka nowego, w takiego człowieka, który się odnawia bez przerwy na obraz swego Stwórcy, zmierzając do coraz głębszego poznania [Boga].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a ubierzcie nowego, odnawianego względem wiedzy do obrazu Tego, który go stworzył.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa przywdzialiście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy.
17.TOR.PRZ.2023A przyoblekliście się w nowego, który jest odnawiany ku dogłębnemu poznaniu na obraz Tego, który go stworzył;