« Kol 3:15 List do Kolosan 3:16 Kol 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Słowo Christusowo niech mieszka w was bogato we wszelkiej mądrości, ucząc się i napominając wespołek psalmami i chwałami i pieśniami duchownemi w łasce śpiewając w sercu waszem Bogu.
2.WUJEK.1923Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie z wszelaką mądrością, nauczając i sami siebie napominając przez Psalmy i pieśni i śpiewania duchowne, w łasce śpiewając w sercach waszych Bogu.
3.RAKOW.NTMowa ona Christusowa niechaj mieszka w was bogacie, we wszelakiej mądrości; nauczając i napominając sami siebie: Psalmami i pieśniami, i śpiewaniami duchownymi, z dzięką śpiewając w sercu waszym Panu.
4.GDAŃSKA.1881Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu.
5.GDAŃSKA.2017Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.
6.JACZEWSKIPrzejmujcie się duchem nauki Chrystusowej; zgromadźcie sobie zasób mądrości Bożej, aby do uczenia się i upominania wzajemnego nie zbrakło wam psalmów i pieśni duchownych: aby tym sposobem i nabożeństwo wasze tem milszem było Bogu.
7.SYMONSłowo Chrystusowe niechaj mieszka w was pełne, abyście z wszelką mądrością jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmy, i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Bogu.
8.MARIAWICISłowo Chrystusowe niechaj w was mieszka obficie we wszelkiej mądrości, nauczając i napominając się sami przez Psalmy, i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Bogu.
9.DĄBR.WUL.1973Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, abyście z wszelką mądrością jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, w łasce śpiewając Bogu w sercach waszych.
10.DĄBR.GR.1961Słowo Chrystusowe niech przebywa w was w nadmiarze, abyście z wszelką mądrością jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, w łasce śpiewając Bogu w sercach waszych.
11.TYSIĄCL.WYD5Słowo Chrystusa niech w was mieszka w [całym swym] bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.
12.BRYTYJKASłowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych;
13.POZNAŃSKANiech słowo Chrystusa obfituje w was: nauczajcie i napominajcie jedni drugich z prawdziwą mądrością. Śpiewajcie Bogu z całego serca i z wdzięcznością psalmy, hymny i natchnione pieśni.
14.WARSZ.PRASKASłowo Chrystusa niech przebywa w was z całym swoim bogactwem. Kierując się roztropnością najwyższą, nauczajcie i budujcie jedni drugich. Ulegając zaś łasce śpiewajcie Bogu w waszych sercach psalmy, hymny i pieśni pełne ducha.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowo Chrystusa niech zamieszkuje w was obficie, nauczając w całej mądrości. Także napominajcie samych siebie psalmami, hymnami, pieśniami duchowymi, we wdzięczności śpiewając Panu w waszych sercach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech was przepełnia Słowo Chrystusa: Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia; wdzięczni Bogu śpiewajcie w waszych sercach.
17.TOR.PRZ.2023Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych Panu.