« 2Moj 15:25 2 Księga Mojżeszowa 15:26 2Moj 15:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa rzkąc: „Będzieszli posłuchać głosu Pana Boga twego a cso jest sprawiedliwego przed nim, będziesz czynić, a będzieszli posłuchać kazania jego, a będzieszli postrzegał wszego przykazania jego, wszytkę niemoc, ktorą jeśm położył w Ejipcie, nie wzwiodę na cię, boć ja jeśm Pan zbawiciel twoj”.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Jeźli usłuchasz głosu Pana, Boga twego, a będziesz przed nim dobrze czynił i będziesz posłuszen rozkazaniu jego, i będziesz strzegł wszystkich przykazań jego: żadnéj niemocy, którąm włożył na Egipt, nie przywiodę na cię; jam bowiem Pan, lekarz twój.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł: Będzieszli pilnie słuchał głosu Pana Boga twego, a co dobrego w oczach jego czynić będziesz, i nakłonisz uszy ku przykazaniom jego, strzegąc wszystkich ustaw jego, żadnej niemocy, którąm dopuścił na Egipt, nie dopuszczę na cię; bom Ja Pan, który cię leczę.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział: Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu PANA, twego Boga, i będziesz robił to, co prawe w jego oczach, i nakłonisz uszy ku jego przykazaniom, i będziesz przestrzegał wszystkich jego ustaw, to nie ześlę na ciebie żadnej choroby, jaką zesłałem na Egipt, gdyż ja jestem PAN, który cię uzdrawia.
5.CYLKOWI rzekł: "Jeżeli będziesz słuchał głosu Wiekuistego, Boga twojego, a co prawe w oczach Jego spełniać będziesz, i skłonisz ucho ku przykazaniom Jego, a strzedz będziesz wszystkich ustaw Jego; to żadnej choroby, którąm dopuścił na Micraim, nie dopuszczę na cię; bom Ja, Wiekuisty, lekarz twój."
6.KRUSZYŃSKII rzekł: "Jeśli pilnie będziesz słuchał głosu Jahwe, Boga twego, i będziesz czynił to, co jest prawe w Jego oczach, i skłonisz uszy na Jego przykazania i jeśli będziesz przestrzegał wszystkich Jego ustaw, nie spuszczę na ciebie chorób, jakiemi dotknąłem Egipcjan, albowiem jam jest Bogiem, który cię leczy".
7.MIESESi On rzekł: „Jeżeli będziesz słuchał głosu Boga Twojego, Wiekuistego, – będziesz czynił to, co prawem jest u Niego, będziesz zważał na przykazania Jego i będziesz przestrzegał wszystkich przepisów Jego, – nie złożę cię chorobą żadną. którą obłożyłem Egipt, albowiem Ja Wiekuisty jestem twym lekarzem.
8.TYSIĄCL.WYD5I powiedział: Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukarzę cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem.
9.BRYTYJKAI rzekł: Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.
10.POZNAŃSKAmówiąc:- Jeżeli wiernie będziesz słuchał głosu Jahwe, twego Boga, jeśli będziesz czynił, co w Jego oczach prawe, jeśli będziesz wypełniał Jego przykazania i strzegł wszystkich Jego nakazów, Ja nie dotknę cię żadną chorobą, jaką dotknąłem Egipcjan. Bom Ja jest Jahwe, twój lekarz.
11.WARSZ.PRASKAmówiąc: Jeśli będziesz słuchał głosu Jahwe, twojego Boga, i będziesz czynił to, co miłe w Jego oczach; jeśli będziesz wypełniał wszystkie Jego przykazania i nakazy, nie będę na ciebie zsyłał żadnych plag podobnych do tych, którymi dotknąłem Egipt. Bo Ja jestem Jahwe, który zdrowie przywraca.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział także: Jeśli będziesz słuchał głosu twojego Boga, WIEKUISTEGO; spełniał w Jego oczach to, co jest właściwe; oraz będziesz strzegł wszystkich Jego ustaw to nie dopuszczę do ciebie żadnej choroby, którą dopuściłem na Micraim; bo Ja jestem WIEKUISTY, twój lekarz.
13.EIB.BIBLIA.2016Powiedział: Jeżeli pilnie będziesz słuchał głosu PANA, twojego Boga, czynił to, co prawe w Jego oczach, zważał na Jego przykazania i strzegł wszystkich Jego ustaw, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, ponieważ Ja, PAN, jestem twoim lekarzem.