« 4Moj 36:1 4 Księga Mojżeszowa 36:2 4Moj 36:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Tobie, panu naszemu, przykazał Bog, aby ziemię po losu rozdzielił synom israelskim i takież dziewkam Salfaad, brata naszego, dał jimienie słusznie otcu,
2.WUJEK.1923Tobie, Panu naszemu, przykazał Pan, abyś ziemię losem podzielił synom Izraelowym, a żebyś córkom Salphaad, brata naszego, dał osiadłość ojcu należącą:
3.GDAŃSKA.1881Tobie, panu memu, rozkazał Pan, abyś podzielił ziemię w dziedzictwo losem synom Izraelskim; nadto panu memu rozkazano od Pana, abyś dał dziedzictwo Salfaada, brata naszego, córkom jego.
4.GDAŃSKA.2017PAN nakazał memu panu rozdzielić ziemię w dziedzictwo synom Izraela przez losowanie; mojemu panu rozkazano też przez PANA dać dziedzictwo naszego brata Selofchada jego córkom.
5.CYLKOWI rzekli: "Panu naszemu rozkazał Wiekuisty rozdać ziemię na własność, podług losu, synom Israela; panu téż naszemu nakazaném było przez Wiekuistego, abyś oddał posiadłość Celafchada, brata naszego, córkom jego;
6.KRUSZYŃSKII rzekli: "Jahwe rozkazał panu memu, aby losem dać ziemię na dziedzictwo synom Izraelowym; mój pan otrzymał też rozkaz od Boga, aby dziedzictwo Celafhada, brata naszego, dać jego córkom.
7.MIESESoni mówili: „Wiekuisty przykazał panu oddać Kraj, na dziedzictwo – wedle losu, Synom Izraela, a pan otrzymał [też] przykazanie od Wiekuistego, ażeby oddać dziedzictwo brata naszego Cělafchada – córkom jego.
8.TYSIĄCL.WYD5następującą sprawę: Pan nakazał tobie, panu naszemu, dać Izraelitom losem kraj w dziedzictwo. Otrzymał również pan nasz od Pana [Boga] polecenie, żeby dać dziedzictwo naszego brata, Selofchada, jego córkom.
9.BRYTYJKAi rzekli: Tobie, panu naszemu, rozkazał Pan nadać przez los synom izraelskim ziemię w dziedziczne posiadanie. Pan nasz otrzymał też rozkaz od Pana, aby nadać dziedzictwo brata naszego Selofchada jego córkom;
10.POZNAŃSKAi powiedzieli: - Jahwe polecił naszemu panu losem rozdzielić ziemię na własność synom Izraela. Jahwe też rozkazał naszemu panu, aby posiadłość brata naszego Celofchada oddał jego córkom.
11.WARSZ.PRASKAMówili tak: Tobie, panu naszemu, rozkazał Jahwe kraj ten podzielić pomiędzy synów Izraela przez ciągnienie losów. Pan nasz otrzymał również od Jahwe polecenie przekazania dziedzictwa brata naszego, Selofchada, jego córkom.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedzieli: WIEKUISTY rozkazał naszemu panu rozdać na własność ziemię synom Israela według losu. Także naszemu panu nakazano przez WIEKUISTEGO, aby oddał posiadłość Celafchada, naszego brata jego córkom.
13.EIB.BIBLIA.2016Powiedzieli: Tobie, naszemu panu, PAN poprzez losowanie polecił przydzielić synom Izraela ziemię w dziedzictwo. Nasz pan otrzymał też rozkaz od PANA, aby przydzielić dziedzictwo naszego brata Selofchada jego córkom.