« Rzym 1:19 List do Rzymian 1:20 Rzym 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo niewidomości jego z stworzenia świata przez uczynki wyrozumiane, bywają obaczone, też wieczna jego moc i bóstwo, tak iż nie (mogą) być zamowieni.
2.WUJEK.1923Bo rzeczy jego niewidzialne od stworzenia świata przez te rzeczy, które są uczynione, zrozumiane, bywają poznane, wieczna téż moc jego i bóstwo: tak iż nie mogą być wymówieni.
3.RAKOW.NTOne bowiem rzeczy jego, niewidziane od stworzenia świata, z onych uczynków wyrozumiane, widziane bywają, i ona wieczna jego moc i bóstwo; ku temu aby byli oni bez wymówki.
4.GDAŃSKA.1881Bo rzeczy jego niewidzialne od stworzenia świata, przez rzeczy uczynione widzialne bywają, to jest ona wieczna jego moc i bóstwo, na to, aby oni byli bez wymówki.
5.GDAŃSKA.2017To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
6.JACZEWSKIbo niewidzialne jego doskonałości, sama nawet istota Bóstwa z dzieł stworzonych na świecie poznać się dają. Przeto też bezbożni z grzechów swoich wytłumaczyć się nie będą mogli:
7.SYMONBo niewidzialne doskonałości jego, od stworzenia świata z dzieł jego widzialnemi się stały dla naszego umysłu, jak wieczna moc jego i bóstwo: tak, iż od winy wymówić się oni nie mogą:
8.DĄBR.WUL.1973Bo niewidzialne jego rzeczy, nawet wiekuista moc jego i Bóstwo, od stworzenia świata przez dzieła jego dla umysłu widzialnymi się stały, tak że od winy wymówić się nie zdołają.
9.DĄBR.GR.1961Bo niewidzialne jego rzeczy, nawet wiekuista moc jego i bóstwo, od stworzenia świata przez dzieła jego dla umysłu widzialnymi się stały, tak że od winy wymówić się nie zdołają.
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się [oni] wymówić od winy,
11.BRYTYJKABo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
12.POZNAŃSKATo bowiem, co było w Nim niewidzialne, mianowicie wieczna Jego moc i bóstwo, stało się od początku świata poznawalne dzięki dziełu stworzenia. Nie mają więc wymówki,
13.WARSZ.PRASKAPoprzez to bowiem, co zostało stworzone, gdy świat zaczął istnieć, poznaje się to, co w Nim niewidzialne, łącznie z Jego odwieczną mocą i Bóstwem. Tak więc nie mają już żadnej wymówki.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo od stworzenia świata rozważając Jego niewidzialne są oglądane w dziełach. To, jak i Jego wieczna potęga oraz boska natura aby oni pozostawali nieusprawiedliwionymi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i Boskość, od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych - tak, że nie mają wymówki.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo rzeczy Jego niewidzialne, od stworzenia świata w dziełach są dostrzegalne jako wyraźnie widzialne, to jest wieczna Jego moc i boskość, tak że są bez wymówki.