« Nehe 9:31 Księga Nehemiasza 9:32 Nehe 9:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak już, Panie Boże nasz wieliki i silny, i groźny, ostrzegając smowy i miłosierdzia, nie odwracaj swego oblicza we wszej pracy, jeż nas pościgła, krole nasze, książęta nasza, kapłany nasze, proroki nasze i oćce nasze, i wszytek lud twoj ode dniow krola Assura aż do tego dnia.
2.WUJEK.1923Teraz tedy, Boże nasz wielki, mocny i straszliwy, strzegący przymierza i miłosierdzia, nie odwracaj od oblicza twego wszystkiego utrapienia, które nalazło nas, króle nasze i książęta nasze i kapłany nasze i proroki nasze i ojce nasze i wszystek lud twój, ode dni króla Assur aż do dnia tego.
3.GDAŃSKA.1881Teraz tedy o Boże nasz, Boże wielki, możny, i straszny! który strzeżesz przymierza i miłosierdzia, niech nie będzie małe przed tobą każde utrapienie, które przyszło na nas, na królów naszych, na kaiążąt naszych, i na kapłanów naszych, i na proroków naszych, i na ojców naszych, i na wszystek lud twój, ode dni królów Assyryjskich aż do dnia tego;
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc, nasz Boże, Boże wielki, potężny i wzbudzający grozę, dotrzymujący przymierza i miłosierdzia, niech nie wyda ci się małe całe utrapienie, które przyszło na nas, na naszych królów, na naszych książąt, na naszych kapłanów, na naszych proroków, na naszych ojców i na cały twój lud, od czasów królów Asyrii aż do dziś.
5.KRUSZYŃSKI"A teraz, Boże nasz, Boże Wielki, Przemożny, Przedziwny, który strzeżesz przymierza i miłosierdzia, niechaj nie będzie małe przed Tobą wszelkie cierpienie, jakie spotkało nas, królów naszych, książąt naszych, kapłanów naszych, proroków naszych, ojców naszych i cały Twój naród ode dni królów asyryjskich aż po dzień dzisiejszy.
6.TYSIĄCL.WYD5I teraz, Boże nasz, Boże wielki, potężny, straszliwy, który zachowujesz przymierze i łaskę, nie lekceważ tej całej udręki, jaka spotkała nas: królów naszych i książąt, naszych kapłanów, proroków i przodków, i lud Twój cały, od dni królów Aszszura aż po dziś dzień.
7.BRYTYJKATeraz więc, Boże nasz, Boże wielki, potężny i straszny, który dotrzymujesz przymierza i łaski, niechaj nie wyda ci się małym cały ten mozół, jaki nas spotkał, naszych królów, naszych książąt, kapłanów, naszych proroków i naszych ojców oraz cały lud twój, od czasów królów asyryjskich aż do dziś dnia.
8.POZNAŃSKAI teraz, o Boże nasz, Boże wielki, potężny i grozę wzbudzający, który dochowujesz Przymierza i łaskawości, nie uznaj za nic nie znaczące wszystkie utrapienia, które spadły na nas, na naszych królów, książąt, na naszych kapłanów, Proroków, na naszych ojców i wszystek lud Twój, począwszy ode dni królów asyryjskich aż do dnia dzisiejszego.
9.WARSZ.PRASKAA teraz, o Boże nasz, Boże wielki, potężny i straszny, Ty, który jesteś wierny przymierzu i znany ze swego miłosierdzia – nie chciej uważać za rzecz błahą wszystkich owych cierpień, które dotknęły nas samych, naszych królów, naszych przywódców, kapłanów, proroków, ojców i cały nasz lud od czasów królów asyryjskich aż po dzień dzisiejszy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, Boże nasz, Boże wielki, możny i straszny, który strzeżesz przymierza i miłosierdzia, niech przed Tobą nie będzie małe każde utrapienie, co na nas przyszło; na naszych królów, książąt, kapłanów, proroków, na naszych ojców i cały Twój lud, od czasów królów asyryjskich – aż do tego dnia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz, Boże nasz, Boże wielki, potężny, wzbudzający lęk, dotrzymujący przymierza i łaski, weź pod uwagę wszystkie te trudności, które spotkały nas i naszych królów, naszych książąt i naszych kapłanów, naszych proroków i naszych ojców - cały Twój lud, i to od dni królów Asyrii aż po dzień dzisiejszy.