« Am 2:3 Księga Amosa 2:4 Am 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Dla trzech złości Judy i dla czterech nie nawrócę go, przeto że odrzucił zakon Pański, a przykazania jego nie zachował; bo je zwiodły bałwany ich, za którymi chodzili ojcowie ich.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Dla trzech występków Judzkich, owszem, dla czterech, nie przepuszczę mu, przeto, że odrzucają zakon Pański, i ustaw jego nie przestrzegają, a dadzą się zwodzić kłamstwom swoim, których naśladowali ojcowie ich;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Z powodu trzech występków Judy i z powodu czterech nie przepuszczę mu, ponieważ odrzucili prawo PANA i nie przestrzegali jego przykazań, a dali się zwieść swoim kłamstwom, za którymi chodzili ich ojcowie.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Judy i dla czterech nie cofnę tego: Dla tego, że wzgardzili zakonem Wiekuistego, a ustaw Jego nie przestrzegali; a otumaniły ich mamidła, za któremi szli ojcowie ich.
5.MICHALSKITak powiedział Jahwe: Dla trzech grzechów Judei, i dla czterech kary nie cofnę: że wzgardzili prawem Pańskiem, i przykazań jego nie przestrzegali, że dali się uwieść kłamstwem swem, za którem chodzili ich ojcowie,
6.SZERUDATak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Judy i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że wzgardzili zakonem Pana i ustaw jego nie przestrzegali; bo zwiodły ich kłamliwe ich bożyszcza, które naśladowali ojcowie ich.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Judy i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż odrzucili Prawo Pana i przykazań Jego nie strzegli. Zwiodły ich kłamliwe ich bożki, za którymi poszli ich przodkowie.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Judy i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ wzgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcza, za którymi chodzili ich ojcowie.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Judy nie odmienię postanowienia, bo odrzucili Prawo Jahwe i nie przestrzegali przykazań Jego, lecz dali się zwieść swym bóstwom fałszywym, którym [już] ich ojcowie hołdowali.
10.WARSZ.PRASKATak oto mówi Pan: Z powodu trzech występków Judy i z powodu czterech nie cofnę tego, co już powiedziałem. Ponieważ nie słuchaliście pouczeń Pana i nie zachowywaliście praw Jego: ponieważ daliście się sprowadzić na manowce przez fałszywych bogów, za którymi poszli już ojcowie wasi,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Z powodu trzech występków Judy, z powodu czterech – nie cofnę tego. Dlatego, że wzgardzili Prawem WIEKUISTEGO oraz nie przestrzegali Jego ustaw; otumaniły ich mamidła, za którymi szli ich ojcowie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Judy i z powodu czterech nie odwrócę jej losu, ponieważ odrzucili Prawo PANA i nie przestrzegali Jego ustaw - zwiodły ich kłamstwa, za którymi poszli ich ojcowie.