« Jer 7:11 Księga Jeremiasza 7:12 Jer 7:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Idźcie do miejsca mego do Sylo, gdzie mieszkało imię moje z pierwu: a oglądajcie, com uczynił jemu, dla złości ludu mego Izraelskiego.
2.GDAŃSKA.1881Ale idźcie przynajmniej na miejsce moje, które było w Sylo, gdziem był sprawił przybytek imieniowi memu z początku, a obaczcie, com mu uczynił dla złości ludu mego Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017Ale idźcie teraz do mojego miejsca, które było w Szilo, gdzie kiedyś ustanowiłem przybytek dla mego imienia, i zobaczcie, co z nim zrobiłem ze względu na niegodziwość mego ludu Izraela.
4.CYLKOWBo zajdźcie też do miejsca mojego, które w Szylo, gdziem umieścił był imię Moje przedtém, i zobaczcie com mu uczynił, dla niegodziwości ludu Mego, Israela.
5.KRUSZYŃSKIIdźcież, proszę, do miejsca mego, które jest w Szilo gdzie ongiś uczyniłem mieszkaniem Imienia mego, i zobaczcie, co uczyniłem z niem z powodu przewrotności mego ludu izraelskiego.
6.TYSIĄCL.WYD1Idźcie do mojej siedziby w Szilo, gdzie przedtem mojemu imieniu dałem mieszkanie, i zobaczcie, jak z nią postąpiłem na skutek przewrotności ludu mego izraelskiego.
7.TYSIĄCL.WYD5Idźcie, proszę, do mojego przybytku w Szilo, gdzie dawniej obrałem mieszkanie dla mojego imienia, i patrzcie, co mu uczyniłem z powodu przewrotności mojego ludu, Izraela.
8.BRYTYJKALecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu, i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego!
9.POZNAŃSKAOto udajcież się do mej siedziby w Szilo, gdziem ongiś ustanowił Przybytek dla Imienia mego, i zobaczcie, co z nim uczyniłem dla nieprawości ludu mojego, Izraela!
10.WARSZ.PRASKAUdajcie się tedy do mojego przybytku w Szilo, tam gdzie już wcześniej wybrałem miejsce na mieszkanie dla mojego Imienia, i zobaczcie, co wam już tam uczyniłem właśnie z powodu zła, którego dopuszczał się mój lud izraelski.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Idźcie też do Mojego miejsca w Szylo, gdzie przedtem umieściłem Moje imię i zobaczcie, co mu uczyniłem z powodu niegodziwości Mojego ludu Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016Tak, przejdźcie się do Szilo! Tam kiedyś mieszkało moje imię. Zobaczcie, co uczyniłem z tym miejscem z powodu zepsucia mego ludu Izraela.