« Jan 12:37 Ewangelia Jana 12:38 Jan 12:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A choć tak wiele znamion poczynił przed nimi, nie uwierzyli weń, aby się słowa Ezaiasza proroka spełniły, które rzekł: Panie, kto uwierzył posłuchowi naszemu? a ramię pańskie komu odkryto?
2.WUJEK.1923Aby się wypełniła mowa Izajasza proroka, którą powiedział: Panie! któż uwierzył słuchowi naszemu? a ramię Pańskie komu jest objawione?
3.RAKOW.NTAby się mowa Ezaiasza Proroka wypełniła, którą powiedział: Panie, któż uwierzył powieści naszej, i ramię Pańskie komu jest objawione?
4.GDAŃSKA.1881Aby się wypełniło słowo Izajasza proroka, które powiedział: Panie! i któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komuż jest objawione?
5.GDAŃSKA.2017Aby się wypełniło słowo, które powiedział prorok Izajasz: Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? I komu ramię Pańskie zostało objawione?
6.SZCZEPAŃSKIaby się spełniły słowa Izajasza proroka, które rzekł: »Panie! któż naszej uwierzył przemowie? A ramię Pańskie komuż objawiono«?
7.GRZYM1936aby się proroctwo Izajasza wypełniło: Panie, kto uwierzył nauce naszej? I ramię Pańskie komu objawione jest?
8.DĄBR.WUL.1973aby się wypełniły słowa, które wyrzekł Izajasz Prorok: Panie, kto uwierzył nauce naszej i ramię Pańskie komuż objawione było?
9.TYSIĄCL.WYD5aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który powiedział: Panie, któż uwierzył naszemu głosowi? A ramię Pańskie komu zostało objawione?
10.BRYTYJKAaby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana?
11.POZNAŃSKAI spełniły się słowa proroka Izajasza, który rzekł: "Panie, któż uwierzył temu, cośmy usłyszeli, i ramię Pańskie komu się objawiło:"
12.WARSZ.PRASKAW ten sposób spełniły się słowa proroka Izajasza, który pytał: Panie, któż uwierzy naszemu głosowi? A prawica Pańska komuż została objawiona?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, który powiedział: Panie, kto uwierzył naszej relacji? A ramię Pana komu zostało objawione?
14.EIB.BIBLIA.2016tak że wypełniło się Słowo wypowiedziane przez proroka Izajasza: Panie, kto uwierzył naszej wieści i komu objawiono ramię Pana?
15.TOR.NOWE.PRZ.Aby zostało wypełnione słowo, które wypowiedział prorok Izajasz: Panie! Kto uwierzył naszej wieści, a komu zostało objawione ramię Pana?