« Iza 63:6 Księga Izajasza 63:7 Iza 63:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miłosierdzia Pańskie wspominać będę, chwałę Pańską za wszystko, co nam Pan oddał, i za mnóstwo dobra domowi Izraelowemu, które im dał według łaskawości swej a według wielkości miłosierdzia swego.
2.GDAŃSKA.1881Miłosierdzia Pańskie wspominać będę, i chwały Pańskie za wszystko, cokolwiek nam uczynił Pan, i hojność dóbr, które pokazał domowi Izraelskiemu według miłosierdzia swego, i według wielkich litości swoich.
3.GDAŃSKA.2017Będę wspominać miłosierdzie PANA i chwałę PANA za wszystko, co nam PAN wyświadczył, i za wielką dobroć, którą okazał domowi Izraela według swego miłosierdzia i według swojej wielkiej łaskawości.
4.CYLKOWŁaski Wiekuistego wspominam, chwałę Wiekuistego, za wszystko co nam wyświadczył Wiekuisty, i wielką dobroć dla domu Israela, którą okazał im, według łaski Swej, i według wielkości miłosierdzia Swojego.
5.TYSIĄCL.WYD5Sławić będę dobrodziejstwa Pańskie, chwalebne czyny Pana, wszystko, co nam Pan wyświadczył, i wielką dobroć dla domu Izraela, którą nam okazał w swoim miłosierdziu i według mnóstwa swoich łask.
6.BRYTYJKAWspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask.
7.POZNAŃSKAPragnę wysławiać dobrodziejstwa Jahwe, dzieła Jahwe chwalebne, za wszystko, co nam Jahwe wyświadczył, i za wielką dobroć (dla Domu Izraela), którą nam okazał w swoim miłosierdziu i w wielkiej swej łaskawości.
8.WARSZ.PRASKAPragnę wysławiać dobrodziejstwa Pana, wszystkie chwalebne dzieła Pańskie; wszystko to, co Pan uczynił dla nas, i całą przeogromną dobroć Jego okazaną nam w Jego miłosierdziu i w niezmierzonej dobroci Jego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspominam łaski WIEKUISTEGO, chwałę WIEKUISTEGO, za wszystko, co WIEKUISTY nam wyświadczył, i wielką dobroć dla domu Israela, którą im okazał według Swej łaski oraz według wielkości Swojego miłosierdzia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWspominam dowody łaski PANA, treść pieśni o chwale PANA - to wszystko, co nam PAN wyświadczył, wielką dobroć dla domu Izraela, którą okazał według swego miłosierdzia i licznych dowodów swojej łaski.