« Jer 21:11 Księga Jeremiasza 21:12 Jer 21:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Domie Dawidów! to mówi Pan: Sądźcie rano sąd, a wyrywajcie gwałtem uciśnionego z ręki potwarce, aby snadź nie wyszło jako ogień rozgniewanie moje, a nie zapaliło się, a nie byłoby, ktoby ugasił, dla złości i spraw waszych.
2.GDAŃSKA.1881O domie Dawidowy! Tak mówi Pan: Odprawujcie sąd każdego poranku, a wyrywajcie uciśnionego z ręki gwałtownika, by snać nie wyszła jako ogień zapalczywość moja, a nie gorzała, tak, żeby nie był, ktoby ugasił dla złości spraw waszych.
3.GDAŃSKA.2017Domu Dawida, tak mówi PAN: Sprawujcie sąd każdego poranka i wybawiajcie uciśnionego z ręki ciemięzcy, aby moja zapalczywość nie wybuchła jak ogień i nie płonął on tak, że nikt nie zdoła go zgasić z powodu zła waszych uczynków.
4.CYLKOWWy z domu Dawida! Tak rzecze Wiekuisty: Rozsądzajcie codzień według prawa, a wybawiajcie krzywdzonego z ręki ciemięzcy, aby nie wybuchnęła jak ogień zapalczywość Moja, a płonęła, że nikt nie ugasi - dla niecności postępków ich!
5.KRUSZYŃSKIdomie Dawida: Tak rzecze Bóg. Oddajcie sprawiedliwość rankiem; wybawiajcie krzywdzonego z ręki oprawcy, aby nie wystąpił, jako ogień, gniew mój, i nie płonął bez możności ugaszenia, z powodu nieprawości waszych czynów.
6.TYSIĄCL.WYD1domu Dawida! Tak mówi Jahwe: Sprawujcie od rana sąd sprawiedliwie, krzywdzonego ratujcie z rąk jego ciemięzcy! Inaczej gniew mój wybuchnie jak ogień, rozgorze, a nikt nie ugasi {z powodu złych waszych czynów}.
7.TYSIĄCL.WYD5Domu Dawida, tak mówi Pan: Od wczesnego rana sprawujcie sprawiedliwe sądy, uwalniajcie uciśnionego z ręki ciemięzcy! Inaczej bowiem gniew mój wybuchnie jak ogień, będzie płonął i nikt nie zdoła go ugasić, z powodu waszych przewrotnych uczynków.
8.BRYTYJKADomu Dawida! Tak mówi Pan: Sądźcie w każdy poranek sprawiedliwie i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela, aby mój gniew nie wybuchnął jak ogień i nie spłonął tak, że nikt nie mógłby go ugasić z powodu waszych złych uczynków!
9.POZNAŃSKADomu Dawida! Tak mówi Jahwe: Sprawujcie co dzień sądy sprawiedliwe, wybawiajcie krzywdzonego z ręki ciemięzcy, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie rozgorzał [tak], że nikt nie ugasi (dla niegodziwości waszych postępków).
10.WARSZ.PRASKAOto są słowa Pana: Sprawiedliwi bądźcie od rana dnia każdego, uciśnionych wyzwalajcie spod władzy ich oprawców. Bo inaczej gniew mój jak żagiew zapłonie i nikt go ugasić nie zdoła.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wy, z domu Dawida! Tak mówi WIEKUISTY: Odpłacajcie co dzień według sądu i wybawiajcie krzywdzonego z ręki ciemiężcy, by z powodu niegodziwości waszych postępków Moja zapalczywość nie wybuchła jak ogień oraz płonęła tak, że nikt nie ugasi!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITdomu Dawida - tak mówi PAN: Codziennie, już od rana sądźcie sprawiedliwie, ratujcie gnębionego z ręki gnębiciela. Inaczej mój gniew zapłonie jak ogień, jego płomieni nie będzie miał kto ugasić, za wasze niegodziwe czyny!