« Łuk 23:21 Ewangelia Łukasza 23:22 Łuk 23:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574On lepak trzeci kroć rzekł k nim: Co bo złego uczynił ten? Żadnej winy śmiertelnej nie najduję wnim. Pokarawszy go przeto wypuszczę.
2.WUJEK.1923A on po trzecie rzekł do nich: Cóż wżdy złego ten uczynił? Żadnéjem przyczyny śmierci w nim nie nalazł; skarzę go tedy i wypuszczę.
3.RAKOW.NTA on potrzecie rzekł do nich: Cóż bowiem złego uczynił ten? żadnejem przyczyny śmierci nie nalazł w nim; skarawszy tedy go wypuszczę.
4.GDAŃSKA.1881A on po trzecie rzekł do nich: I cóż wżdy ten złego uczynił? Żadnej winy śmierci nie znalazłem w nim; przetoż skarawszy wypuszczę go.
5.GDAŃSKA.2017A on po raz trzeci powiedział do nich: Cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic, co zasługuje na śmierć. Ubiczuję go więc i wypuszczę.
6.SZCZEPAŃSKIOn tedy po raz trzeci rzekł do nich: Cóż więc On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic, godnego śmierci; ukarzę Go zatem <biczowaniem> i wypuszczę.
7.MARIAWICIA on jeszcze po raz trzeci rzekł do nich: Cóż tedy złego ten uczynił? Żadnej przyczyny śmierci w nim nie znajduję; skarzę go tedy i wypuszczę.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zwrócił się do nich po raz trzeci i zapytał: „Cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic, coby na śmierć zasługiwało. Dlatego każę go wychłostać, a potem uwolnię”.
9.GRZYM1936I poraz trzeci odezwał się do nich: A cóż złego uczynił? Żadnej przyczyny śmierci w nim nie znajduję; ukarzę go zatem i wypuszczę.
10.DĄBR.WUL.1973A on po raz trzeci rzekł do nich: Cóż więc uczynił on złego? Nie znalazłem w nim nic godnego śmierci, ukarzę go więc i wypuszczę.
11.DĄBR.GR.1961A on po raz trzeci rzekł do nich: Cóż więc uczynił on złego? Nie znalazłem w nim nic, co zasługiwałoby na śmierć, ukarzę go więc i wypuszczę.
12.TYSIĄCL.WYD5Zapytał ich po raz trzeci: Cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnię.
13.BRYTYJKAWtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: Cóż złego Ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę.
14.POZNAŃSKAA (Piłat) po raz trzeci rzekł do nich: - Co On uczynił złego? Nie widzę w Nim nic takiego, czym by zasłużył na śmierć, więc ubiczuję Go i wypuszczę.
15.WARSZ.PRASKAWtedy on po raz trzeci zapytał ich: A cóż On złego uczynił? Nie znajduję w Nim nic, co by zasługiwało na śmierć. Każę Go tylko ubiczować, a potem Go wypuszczę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on trzeci raz do nich powiedział: Cóż ten takiego złego uczynił? Nie znalazłem w nim żadnego powodu śmierci; zatem skarcę go i wypuszczę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo raz trzeci więc odezwał się do nich: Cóż złego uczynił ten człowiek? Nie stwierdziłem, by dopuścił się czegoś, za co musiałby ponieść karę śmierci. Każę Go wychłostać i zwolnię.
18.TOR.PRZ.2023A on po raz trzeci powiedział do nich: Co więc złego Ten uczynił? Nie znalazłem w Nim żadnej z win, z powodu których zasługiwałby na śmierć; dlatego ukarzę Go i wypuszczę.