« DzA 24:13 Dzieje Apostolskie 24:14 DzA 24:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale wyznawam tobie to, iż wedle drogi, którą zową sekta, tak służę ojcowskiemu Bogu, wierząc wszemu co wzakonie i w prorocech napisano, nadzieję mając na Boga, której i ci sami oczekawają.
2.WUJEK.1923Lecz to przed tobą wyznawam, że według sekty, którą zowią herezją, tak służę Ojcu i Bogu memu, wierząc wszystkiemu, cokolwiek w zakonie i w prorocech jest napisano.
3.RAKOW.NTA wyznawam to przed tobą, że według onej drogi którą zowią sektą, tak służę Ojczystemu Bogu, wierząc wszytkim rzeczom w Zakonie i w Prorocech napisanym;
4.GDAŃSKA.1881To jednak przed tobą wyznaję, że według onej drogi, którą oni powiadają być heretyctwem, tak służę ojczystemu Bogu, wierząc wszystkiemu, cokolwiek napisano w zakonie i w prorokach,
5.GDAŃSKA.2017Wyznaję jednak przed tobą, że według drogi, którą oni uważają za herezję, służę Bogu moich ojców, wierząc wszystkiemu, co jest napisane w Prawie i u Proroków;
6.JACZEWSKIDo tego się tylko przyznaję, że wedle zasad wiary, którą oni za błędną uznają, ja służę Bogu i Ojcu mojemu, wierząc we wszystko, co w Prawie i Prorokach napisanem jest.
7.SZCZEPAŃSKIWyznaję to jednak przed tobą, że według religii, którą oni sektą nazywają, ja tak służę Ojcu i Bogu memu, iż wierzę we wszystko, co w zakonie i prorokach napisano,
8.DĄBR.WUL.1973Ale to wyznaję przed tobą, że trzymając się drogi, którą zowią sektą, służę Ojcu i Bogu memu, wierząc we wszystko, co napisane jest w Prawie i Prorokach.
9.DĄBR.GR.1961Ale to wyznaję przed tobą, że trzymając się drogi, którą nazywają herezją, służę Bogu ojców moich, wierząc we wszystko, co napisane jest w Prawie i u Proroków.
10.TYSIĄCL.WYD5To jednak wyznaję przed tobą: Według drogi, nazywanej przez nich sektą, służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w Prawie i u Proroków.
11.BRYTYJKATo jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków,
12.POZNAŃSKAPrzyznaję jednak, że służę Bogu ojców naszych zgodnie z nauką, którą oni nazywają sektą. Wierzę we wszystko, co jest napisane w Prawie i u Proroków.
13.WARSZ.PRASKALecz jedno sam chcę wyznać przed tobą: Wierząc we wszystko, co zostało napisane w Prawie i u Proroków, służę Bogu moich ojców zgodnie z zasadami tej drogi życia, którą oni nazywają sektą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale to ci wyznaję, że służę tylko ojczystemu Bogu według drogi, którą oni nazywają sektą; wierząc we wszystko przedstawione przez Prawo i Proroków.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTo natomiast wyznaję przed tobą, że zgodnie z Drogą, którą oni nazywają herezją, służę ojczystemu Bogu, wierząc wszystkiemu temu, co jest zgodne z Prawem, oraz temu, co zostało napisane u Proroków.
16.TOR.NOWE.PRZ.To jednak wyznaję przed tobą, że zgodnie z Drogą, którą oni nazywają odszczepieństwem, tak służę ojczystemu Bogu, wierząc wszystkiemu co zgodnie z Prawem, i co w Prorokach jest napisane.