« Joz 21:26 Księga Jozuego 21:27 Joz 21:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synom téż Gerson rodu Lewitskiego dał od połowice pokolenia Manasse, miasta ucieczki Gaulon w Bazan i Bosrę, z przedmieściami ich, dwa miasta.
2.GDAŃSKA.1881Synom zaś Gersonowym z pokolenia Lewiego, od połowy pokolenia Manasesowego, dano miasta dla ucieczki mężobójcy: Golan w Basan i przedmieścia jego, i Bozran i przedmieścia jego; dwa miasta.
3.GDAŃSKA.2017Synom Gerszona, z rodzin Lewiego, dano od połowy pokolenia Manassesa miasta schronienia dla zabójcy: Golan w Baszanie i jego pastwiska oraz Beeszterę i jej pastwiska: dwa miasta.
4.CYLKOWDalej otrzymali z rodów lewickich potomkowie Gerszona, od połowy pokolenia Manaszy: miasto schronienia dla zabójców, Golan w Baszanie wraz z wygonami przyległymi i Beesztera wraz z wygonami przyległymi - miast dwa.
5.KRUSZYŃSKIA dla synów Gerszona i ich rodów, lewitów, od połowy pokolenia Manassesa: miasto ucieczki dla zabójcy, Golan w Baszanie wraz z jego wygonami i Beesztera wraz z jej wygonami: dwa miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Potomkom Gerszona i ich rodom, lewitom, dano od połowy pokolenia Manassesa miasto ucieczki dla zabójców: Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami: dwa miasta.
7.BRYTYJKAZ rodów Lewitów otrzymali dalej potomkowie Gerszona od drugiej połowy plemienia Manassesa miasto schronienia dla zabójcy Golan w Baszanie wraz z jego pastwiskami i Beeszterę wraz z jej pastwiskami, dwa miasta.
8.POZNAŃSKARody lewickie potomków Gerszona otrzymały od połowy pokolenia Manassego Golan w Baszanie jako miasto ucieczki dla zabójców a także Asztarof, dwa miasta łącznie z przyległymi do nich pastwiskami.
9.WARSZ.PRASKASynom Gerszona oraz ich lewickim rodom wydzielono z posiadłości połowy pokolenia Manassesa jako miejsce schronienia dla zabójców miasto Golan w Baszanie z jego pastwiskami oraz Asztarot z jego pastwiskami; razem dwa miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dalej z rodów lewickich, potomkowie Gerszona otrzymali od połowy pokolenia Menaszy: Miasto schronienia dla zabójców – Golan w Baszanie, wraz z przyległymi przedmieściami, i Beesztera, wraz z przyległymi przedmieściami – czyli dwa miasta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotomkowie Gerszona z rodzin Lewitów otrzymali od drugiej połowy plemienia Manassesa, na miasto schronienia dla zabójcy, Golan w Baszanie wraz z jego pastwiskami oraz Beeszterę wraz z jej pastwiskami - dwa miasta.