« Joz 11:22 Księga Jozuego 11:23 Joz 12:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wziął tedy Jozue wszystkę ziemię, jako mówił Pan do Mojżesza, i dał ją w osiadłość synom Izraelowym, według działów, i pokolenia ich, i uspokoiła się ziemia od wojen.
2.GDAŃSKA.1881Wziął tedy Jozue wszystkę onę ziemię, tak jako mówił Pan do Mojżesza: i podał ją Jozue w dziedzictwo Izraelowi według działów ich, i według pokolenia ich, a uspokoiła się ziemia od wojen.
3.GDAŃSKA.2017Zdobył więc Jozue całą ziemię, tak jak PAN powiedział do Mojżesza, i oddał ją Jozue jako dziedzictwo Izraelowi zgodnie z ich przydziałami według pokoleń. I ziemia zaznała pokoju od wojny.
4.CYLKOWI zdobył Jozue całą oną ziemię, ściśle tak jako rozkazał był Wiekuisty Mojżeszowi, i oddał ją Jozue w dziedzictwo Israelitom wedle oddziałów ich, według pokoleń ich i uspokoiła się ziemia od wojen.
5.KRUSZYŃSKIJozue opanował cały kraj zgodnie z tym wszystkim, co powiedział Bóg do Mojżesza; i dał go Jozue na posiadanie Izraelowi, dzieląc odpowiednio do ich pokoleń. I uspokoił się kraj od wojny.
6.TYSIĄCL.WYD5Jozue zawładnął całym krajem według polecenia Pana, danego Mojżeszowi, a następnie oddał go Jozue w posiadanie Izraelowi, dzieląc odpowiednio do ich podziału na pokolenia. I kraj zaznał pokoju od wojny.
7.BRYTYJKAW ten sposób Jozue zajął całą ziemię, zgodnie z tym wszystkim, co Pan mówił do Mojżesza; Jozue oddał ją Izraelitom w posiadanie, każdemu jego dział według ich plemion. A ziemia doznała wytchnienia od wojny.
8.POZNAŃSKAOpanował więc Jozue cały kraj - jak to Jahwe zapowiedział Mojżeszowi - i oddał go w posiadanie Izraelitom odpowiednio według pokoleń. A kraj zażywał pokoju od wojen.
9.WARSZ.PRASKAJozue atakował kolejno jeden kraj po drugim, tak jak to Jahwe nakazał Mojżeszowi. [Ziemie zdobyte] przekazywał na własność Izraelowi, przydzielając je poszczególnym pokoleniom. I ustały wojny w kraju.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus, syn Nuna, zdobył całą tą ziemię, ściśle tak, jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi. Po czym Jezus, syn Nuna, oddał ją w dziedzictwo Israelowi, według ich oddziałów, według ich pokoleń. A ziemia uspokoiła się od wojen.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Jozue zajął całą ziemię, zgodnie ze wszystkim, co PAN polecił Mojżeszowi. Jozue oddał ją w posiadanie Izraelowi zgodnie z przydziałem dla każdego z plemion - i ziemia doznała wytchnienia od wojny.