« 3Moj 9:23 3 Księga Mojżeszowa 9:24 3Moj 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A oto wyszedłszy ogień od Pana, pożarł całopalenie i łoje, które były na ołtarzu. Co gdy ujrzały tłuszcze, chwaliły Pana, padając na twarzy swoje.
2.GDAŃSKA.1881Bo zstąpiwszy ogień od obliczności Pańskiej spalił na ołtarzu ofiarę całopalenia i tłustości; co gdy widział wszystek lud, wykrzykali a padali na twarzy swoje.
3.GDAŃSKA.2017I wyszedł ogień sprzed PANA, i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną oraz tłuszcz. A gdy cały lud to ujrzał, krzyknął z radości i upadł na twarz.
4.CYLKOWI wyszedł ogień z przed Wiekuistego i pochłonął na ofiarnicy całopalenie i łoje; i widział to lud cały i wydali okrzyk i padli na oblicze swoje.
5.KRUSZYŃSKIi wystąpił ogień przed obliczem Boga, strawił na ołtarzu ofiarę krwawą i tłuszcze. Widział to cały naród; a wydawszy okrzyk, upadli na swoje twarze.
6.MIESESogień wyszedł z przed Wiekuistego i pochłonął na ołtarzu całopalną tę ofiarę i te łoje, – gdy to cały widział lud, wydali okrzyk i padli na oblicza swoje.
7.TYSIĄCL.WYD5Ogień wyszedł od Pana i strawił ofiarę całopalną razem z częściami tłustymi na ołtarzu. Widząc to, cały lud krzyknął z radości i padł na twarz.
8.BRYTYJKAWyszedł bowiem ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz. A gdy to ujrzał cały lud, wydał radosny okrzyk i padł na twarz.
9.POZNAŃSKAI zstąpił ogień od Jahwe, i strawił na ołtarzu całopalenie i tłuszcz. A widział to cały lud i wznosząc radosne okrzyki padł na twarz.
10.WARSZ.PRASKAa ogień sprzed oblicza Jahwe strawił ofiarę całopalenia i wszystek tłuszcz na ołtarzu. Widząc to wszyscy zaczęli wznosić radosne okrzyki i padać na twarz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyszedł także ogień sprzed WIEKUISTEGO oraz pochłonął na ofiarnicy całopalenie i łoje. A widział to cały lud, zatem wydali okrzyk oraz padli na swe oblicze.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWyszedł bowiem ogień sprzed PANA i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną z jej tłuszczem. Gdy ludzie to zobaczyli, zakrzyknęli radośnie i upadli na twarz.