« 4Moj 18:7 4 Księga Mojżeszowa 18:8 4Moj 18:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI mowił jest Pan ku Aaronowi: „Owa tociem oddał tobie strożą pirwych użytkow mych. Wszytkich, jeż to się poświęcują od synow israelskich, tobieciem oddał i synom twym za służbę kapłańską włośnie wiecznia.
2.WUJEK.1923I mówił Pan do Aarona: Otom ci dał straż pierwocin moich: wszystkie rzeczy, które poświącane bywają od synów Izraelowych, dałem tobie i synom twoim za urząd kapłański, prawa wieczne.
3.GDAŃSKA.1881Nadto mówił Pan do Aarona: Otom ja dał tobie pod straż ofiary moje podnoszone; wszystkie rzeczy poświęcone od synów Izraelskich tobiem je dał dla pomazania, i synom twoim prawem wiecznem.
4.GDAŃSKA.2017PAN mówił dalej do Aarona: Oto dałem tobie pod straż moje ofiary wzniesione ze wszystkich poświęconych rzeczy synów Izraela. Z powodu namaszczenia dałem je tobie i twoim synom prawem wieczystym.
5.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Ahrona: "Tobie zaś oddaję pozostałości przechowywane z danin Moich; z wszystkiego poświęcanego przez synów Israela oddałem ci je jako udział uświęcony, i synom twoim ustawą wieczną.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Aarona: "Oto ja daję ci służbę w tem, co jest podnoszone przedemną, na wszystko, co jest poświęcone od synów Izraela; przez wzgląd na namaszczenie daję tobie i synom twoim, jako prawo wieczne.
7.MIESESNastępnie rzekł Wiekuisty do Arona: „Oto! Ja przydzielam tobie [obowiązki] posterunku [na straży] danin Moich; – ze wszystkich świętości Synów Izraela oddałem je tobie, jako udział, oraz synom twoim, – przepis to wieczysty.
8.TYSIĄCL.WYD5Mówił dalej Pan do Aarona: Ja oddaję ci dary odłożone dla Mnie. Ze wszystkich świętych darów Izraela daję tobie i synom twoim jako należność wiekuistą na mocy namaszczenia.
9.BRYTYJKAI przemówił Pan do Aarona: Oto Ja oddałem tobie to, co należy zachować z moich darów ofiarnych. Ze wszystkich świętych darów synów izraelskich tobie oraz twoim synom oddałem je jako dział według wieczystego prawa.
10.POZNAŃSKAI przemówił Jahwe do Aarona: - Oto powierzam ci pieczę nad daninami [złożonymi] dla mnie. Wszystkie święte daniny synów Izraela na mocy namaszczenia oddaję tobie i twoim synom wieczystym prawem.
11.WARSZ.PRASKAJahwe powiedział do Aarona: Oto Ja daję ci to wszystko, co przekazuje się dla Mnie, oraz to wszystko, co zostało poświęcone [dla Mnie] przez synów Izraela. Daję ci to z racji namaszczenia, jakie otrzymałeś ty i twoi synowie na mocy prawa ustanowionego na wieki.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY powiedział do Ahrona: Zaś tobie oddaję pozostałości przechowywane z Moich danin; oddałem je tobie oraz twoim synom ustawą długotrwałą, jako uświęcony udział z wszystkiego poświęcanego przez synów Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN przemówił dalej do Aarona: Oto Ja powierzam twojej pieczy składane Mi szczególne dary, związane ze wszystkim, co poświęcają Mi synowie Izraela. Przekazuję je tobie i twoim synom z racji namaszczenia, na mocy wieczystej ustawy.