« Joz 24:31 Księga Jozuego 24:32 Joz 24:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kości téż Józephowe , które byli wzięli synowie Izraelowi z Egiptu, pogrzebli w Sychem, na części pola, które był kupił Jakób u synów Hemora, ojca Sychem, za sto młodych owiec, i było w osiadłości synów Józephowych.
2.GDAŃSKA.1881Kości też Józefowe, które byli przenieśli synowie Izraelscy z Egiptu, pogrzebali w Sychem, na części pola, które był kupił Jakób od synów Hemora, ojca Sychemowego, za sto jagniąt; i były u synów Józefowych w dziedzictwie ich.
3.GDAŃSKA.2017A kości Józefa, które synowie Izraela przenieśli z Egiptu, pogrzebali w Sychem, na części pola, które Jakub kupił od synów Chamora, ojca Sychema, za sto monet. I stało się ono dziedzictwem synów Józefa.
4.CYLKOWKości Józefa zaś, które sprowadzili byli synowie Israela z Egiptu pochowali w Szechem na ucząstku pola, które nabył Jakób od synów Chamora, ojca Szechema, za cenę stu kesytów, a które przeszło w dziedziczną własność synów Józefa.
5.KRUSZYŃSKIA kości Józefa, które synowie Izraelowi wynieśli z Egiptu, pochowano w Sychem, na części pola, kupionej przez Jakóba od synów Hamora, ojca Sychema za sto kesitów; i stała się ona dziedzictwem synów Józefa.
6.TYSIĄCL.WYD5A kości Józefa, które synowie Izraela zabrali ze sobą z Egiptu, pochowano w Sychem, na części pola kupionego przez Jakuba od synów Chamora, ojca Sychema, za sumę stu kesitów. I stało się ono własnością synów Józefa.
7.BRYTYJKARównież kości Józefa, które synowie izraelscy sprowadzili z Egiptu, pogrzebano w Sychem na kawałku pola, które nabył Jakub za sto kesytów od synów Chamora, ojca Sychema; należało ono jako dziedziczna posiadłość do synów Józefa.
8.POZNAŃSKAKości Józefa, które Izraelici zabrali z Egiptu, pogrzebali w Sychem na części pola, które Jakub zakupił od synów Chamora, ojca Sychema, za cenę stu kesitów i które przypadło w dziedzictwie potomkom Józefa.
9.WARSZ.PRASKAKości Józefa, zabrane przez synów Izraela z Egiptu, zostały złożone w Sychem, na polu, które Jakub kupił za sto kesitów od Chamora, ojca Sychema, i które przeszło na własność synów Józefa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kości Josefa, które synowie Israela sprowadzili z Micraimu, pochowali w Szechem na części pola, które Jakób nabył od synów Chamora, ojca Szechema, za cenę stu kesytów, i które przeszło na dziedziczna własność synów Josefa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelici pogrzebali też w Sychem kości Józefa, które przynieśli z Egiptu. Pogrzebali je w Sychem na kawałku pola, które nabył Jakub od synów Chamora, ojca Sychema, za sto kesit. Pole to stało się dziedziczną własnością synów Józefa.