Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Dzieje Apostolskie » Rozdział 1
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pierwsząć mowę uczyniłem o wszytkich rzeczach, o Theofile, które poczynał Jezus i czynić i uczyć, [2] »Aż do dnia, którego roskazawszy Apostołom przez ducha świętego, które był obrał, wzięty jest wzgórę. [3] »Którym też zstawił samego siebie żywym po ucierpieniu swoim w wielu pewnych znakach, przez dni czterdzieści widziany od nich, i mówiąc około Królestwa Bożego. [4] »A z nimi przebywając, roskazał im, aby od Jerozolimów nie odstąpili, ale oczekawali obietnice Ojcowej, którąście słyszeli odemnie. [5] »Iż Janci ponurzał wodą; ale wy będziecie ponurzeni w duchu świętym po niewielu tych dni. [6] »Onić tedy zszedszy się, pytali go, mówiąc: Panie, zali w czasie tym przywracasz ono Królestwo Izraelowi? [7] »A rzekł do nich: Nie wasza jest znać chwile abo czasy, które Ociec położył w swej własnej zwierzchności. [8] »Ale weźmiecie moc Ducha świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi świadki i w Jeruzalem, i we wszytkiej Judskiej ziemi, i Samaryey, i aż do ostatku ziemie. [9] »A to rzekszy, gdy patrzali oni, podniesion jest, i obłok podjął go od oczu ich. [10] »A gdy pilnie patrzali w niebo, gdy szedł on, a oto, mężowie dwa stanęli przy nich w odzieniu białym. [11] »Którzy też rzekli: Mężowie Galileyscy, przeczżeście stanęli poglądając w niebo? Ten Jezus, który wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, którymeście się sposobem jemu przypatrowali idącemu do Nieba. [12] »Tedy się wrócili do Jeruzalem od góry nazwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, szabatnią mając drogę. [13] »A gdy weszli, wstąpili na salę, gdzie przemieszkawali i Piotr, i Jakub, i Jan, i Andrzey, Filip, i Thomasz, Bartłomiey, i Mattheusz, Jakub Alfeuszowy i Symon Zelotes, i Judas Jakubów; [14] »Ci wszyscy byli trwający jednostajnie w modlitwie i prośbie, z niewiastami, i Maryą matką Jezusową, i z bracią jego. [15] »A we dni one, powstawszy Piotr w pośrzodek uczniów, rzekł (a był tłum imion na tymże miejscu, jakoby sto dwadzieścia): [16] »Mężowie bracia, potrzeba było aby się wypełniło pismo to, które przedtym powiedział duch święty przez usta Dawidowe, o Judaszu, który się sstał wodzem onych którzy pojmali Jezusa. [17] »Iż policzony był z nami, i dostał cząstki usługowania tego. [18] »Onci tedy otrzymał rolą z zapłaty niesprawiedliwości; i zrzuciwszy się, rospukł się na poły; i wypłynęły wszytkie wnętrzności jego. [19] »I wiadomo się to sstało wszytkim mieszkającym w Jeruzalem, tak iż nazwano rolą onę własnym językiem ich Akeldama, to jest, Rola krwie. [20] »Abowiem napisano w księgach Psalmów: Niechaj będzie mieszkanie jego puste, a niech nie będzie ktoby mieszkał w nim. I: Dozorstwo jego niech weźmie drugi. [21] »Potrzeba tedy z onych, którzy się z nami schadzali, mężów, po wszytek czas, jako z nami obcował Pan Jezus, [22] »Począwszy od ponurzania Janowego, aż do dnia, którego jest wzięt od nas, aby świadkiem powstania jego sstał się z nami jeden z tych. [23] »I postawili dwu: Józefa nazwanego Barsabaszem, którego przezywano Justem, i Macieia. [24] »A modląc się rzekli: Ty Panie, który znasz serca wszytkich, okaż, któregobyś obrał z tych dwu jednego, [25] »Aby wziął cząstkę usługiwania tego i urzędu Apostolskiego, z którego przestąpił Judasz, aby odszedł na miejsce własne. [26] »I dali losy ich; i padł los na Macieia, i przyłączony jest między one jedennaście Apostołów. 
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »